Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Habitatge: Subvenció de tributs per la realització d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i de la taxa per les llicències urbanístiques per la realització dels següents tipus d'obres de rehabilitació: 

  1. Obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus a l’Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE)
  2. Adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis (instal·lació d’ascensor i/o ajustos raonables en matèria d’accessibilitat)
  3. Eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda.

Consulteu aquí les bases reguladores d'aquesta subvenció

Qui ho pot demanar?

Les comunitats de propietaris, les persones físiques o les institucions i entitats sense afany de lucre propietàries d’edificis ubicats en el municipi.

En les obres de millora de l’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges, podran sol·licitar també la subvenció les persones arrendatàries o les que n’ostentin l’ús amb el corresponent títol habilitant.
Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 30 de novembre de 2018

(Les obres han d'haver finalitzat entre l'1 de gener i el 30 de novembre de 2018)

Com i on es pot fer?

Per internet amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, inclòs el formulari de sol·licitud.

Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana o a l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats.

Quins documents s'han de portar?
  • Sol·licitud en model normalitzat
  • Informe de la Inspecció Tècnica de l’Edifici per les obres necessàries per a la reparació de les deficiències qualificades com a importants, greus o molt greus i per les d’adequació efectiva de l’accessibilitat dels edificis.
  • Pressupost i factures de les obres .
  • Justificant de pagament de l’impost i la taxa de llicències urbanístiques.
     
Sol·licitud de subvenció de tributs per la realització d'obres de rehabilitació en edificis i habitatges
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s'hagi notificat una resolució expressa, s'entendrà desestimada la sol·licitud d'atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

Quantia de la subvenció:

I. 100% de l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques respecte a les actuacions en els edificis que hagin estat inclosos en Plans d’Actuació Integral, Llei de Barris o de l’àmbit del programa de suport a comunitats.
II. 100% de l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques respecte a les actuacions instades per una ordre d’execució municipal.
III. 100% de l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per a les actuacions d’eliminació de barreres arquitectòniques a l’interior dels habitatges on resideixin persones majors de 65 anys o amb mobilitat reduïda legalment reconeguda.
IV. 50% de l’ICIO i la taxa de llicències urbanístiques per a la resta.

Marc legal:

Bases reguladores de la subvenció