Verificació de documents mitjançant Codi Segur de Verificació (CSV)


Aquest servei permet contrastar l'autenticitat de còpies autèntiques en paper de documents administratius electrònics generats per l'Ajuntament de Mataró.

Indiqueu a continuació el codi segur de verificació (CSV) que trobareu al peu de pàgina del document generat o facilitat per l'Ajuntament de Mataró.

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.