Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció per raó de capacitat econòmica
Què és i per a què serveix?

Els pensionistes, jubilats i persones en atur forçós que reuneixin les condicions indicades a l'apartat següent poden sol·licitar una subvenció del 50% o del 25%, en funció de cada cas, de l’Impost de Béns Immobles, amb un màxim de 200 euros. Els imports podran ser disminuïts en el supòsit que a causa del nombre de sol·licituds presentades se superi la quantia prevista a la partida pressupostària aprovada per a aquesta subvenció.

Qui ho pot demanar?

Per gaudir de la subvenció del 50% cal reunir totes les condicions següents: 

 1. Ser pensionista, jubilat o estar en situació d'atur forçós 
 2. No tenir cap altra finca que el propi habitatge (és a dir, tenir com màxim patrimoni l'habitatge de residència), una plaça d'aparcament i un traster. 
 3. Tenir uns ingressos de la unitat de convivència (sol·licitant més les persones empadronades amb ell/ella) inferiors o iguals al salari mínim interprofessional més un 30% més per cada persona de més empadronada amb el sol·licitant. 
 4. Estar empadronat a Mataró en el moment de la meritació.
 5. També es podran presentar sol·licituds quan algun membre de la unitat de convivència, que no sigui el titular del rebut, treballi a temps parcial sempre i quan sigui menor de 23 anys o tingui un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.

Nombre de persones Límit d’ingressos. (bruts/any*)

1   10.302,60 € anuals al 2018
2   13.393,38 € anuals al 2018
3   16.484,16 € anuals al 2018
4   19.574,94 € anuals al 2018
5 o més   22.665,72 € anuals al 2018
 

Discapacitats dins del mateix domicili: En el cas de que un o més membres del domicili acrediti tenir un grau de discapacitat iguals o superior al 33 % s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present taula.

En el cas que un o més membres de la família tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65% s’aplicarà el segon tram immediatament superior al previst en la present taula.

En el cas que a la unitat familiar hi hagi alguna persona víctima de violència de gènere s’aplicarà el tram immediatament superior al previst en la present taula. 

Tindran dret a la subvenció del 25% de la quota aquelles persones que compleixin tots els requisits del cas anterior, llevat el límit d’ingressos,  sempre que no sobrepassin el llindar  següent:

 

Nombre residents

Llindar de renda

1

11.044,60 €

2

14.026,64 €

3

17.008,68 €

4

19.990,73 €

5 o més

22.972,77 €

 

El límit d’ingressos expressat és el del conjunt de les persones empadronades amb la persona contribuent en el mateix domicili.

 

En aquest cas no serà causa de denegació que la unitat familiar tingui un segon bé immoble, sempre i quan aquest tingui un valor cadastral no superior a 10.000 euros.

(*) Valors calculats a partir del SMI 2018 (735,90 € Mensuals o 10.302,60 € anuals)

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Es pot sol·licitar fins al dia 31 de maig de cada any.

Com i on es pot fer?

Presencialment al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

   1. Sol·licitud en model normalitzat.

   2. Si s’autoritza a la consulta de dades d’altres administracions per via telemàtica:

 • Fotocòpia del Document d’Identitat (DNI/NIE/Passaport) de totes les persones que formen part de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia del contracte de treball i de la darrera nòmina en el cas de persones, diferents del sol·licitant, que formin part de la unitat de convivència, estiguin treballant a temps parcial i siguin menors de 23 anys o tinguin un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
 • Fotocòpia del certificat de ser beneficiari de la prestació PIRMI.

   3. Si no s’autoritza a la consulta de dades d’altres administracions per via telemàtica:

 • Fotocòpia del Document d’Identitat (DNI/NIE/Passaport) de totes les persones que formen part de la unitat de convivència
 • Informe de Vida Laboral de les persones d’entre 16 i 65 anys, excepte si cobren una pensió d’Invalidesa permanent absoluta o Jubilació.
 • Certificat de Demandant d'Ocupació (DONO) excepte si són menors de 23 anys, majors de 23 anys estudiants (caldrà acreditar-ho amb còpia de matrícula de centre escolar o certificat del mateix), majors de 65 anys o són pensionistes per jubilació, PNC o invalidesa permanent absoluta.
 • Certificat de pensions de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Certificat de grau de discapacitat, quan procedeixi.
 • Certificat cadastral de tots els membres de la unitat de convivència.
 • Fotocòpia del certificat de ser beneficiari de la prestació PIRMI, quan procedeixi-? Fotocòpia del contracte de treball i de la darrera nòmina en el cas de persones, diferents del sol·licitant, que formin part de la unitat de convivència, estiguin treballant a temps parcial i siguin menors de 23 anys o tinguin un grau de discapacitat reconegut igual o superior al 33%.
Sol·licitud d'ajuts per Brossa i IBI (2018)
Quant temps triga la resposta?

Les subvencions es concediran mitjançant una resolució de forma conjunta per a totes les persones beneficiàries, dintre de l’últim trimestre de l‘any 2018.

Quina documentació es lliura?

   - Resguard de la sol·licitud en el moment de la seva presentació.
   - Comunicació escrita de la resolució del procediment.

Altres informacions d'interès:

Tràmit: Brossa Domiciliària (Taxa): exempció o bonificació parcial

Marc legal:

Bases reguladores d’ajuts a l’habitatge per a persones pensionistes, jubilades i en atur forçós amb pocs recursos econòmics, per a l’exercici 2018.

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent