Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció del 50% de l'Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) per a actuacions que incorporin mesures de millor d'aïllament tèrmic de cobertes, façanes i fusteries exteriors, no obligades per la normativa vigent, que augmentin l'eficiència energètica de les edificacions o de les unitats d'aquestes existents. Caldrà tenir en compte que és subvencionable l'ICIO per a:

  • Actuacions en edificis o unitats d'aquests amb qualificació energètica D que millorin en una lletra la qualificació de la certificació energètica.
  • Actuacions en edificis o unitats d'aquests amb qualificació energètica F i G que millorin en dues lletres la qualificació de la certificació energètica.

Consulteu aquí les bases de la convocatòria amb la resta de requisits

 

Qui ho pot demanar?

Podrà ser beneficiària de la subvenció qualsevol persona física o comunitat de propietaris legalment constituïda, propietària, usufructuària o arrendatària d’un habitatge situat al municipi de Mataró que efectuï obres de millora d’eficiència energètica que justifiqui la millora en una lletra el certificat d’eficiència energètica si aquesta és D, o de dues si aquesta és F i G.

No podran obtenir la condició de beneficiàries les persones físiques en les quals concorri alguna de les circumstàncies que estableixen l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 31 de desembre de 2018

Com i on es pot fer?

Per internet amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, inclòs el formulari de sol·licitud.

Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana o a l'Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats.

 

Quins documents s'han de portar?

Formulari de sol·licitud

 

Sol·licitud de subvenció de l'ICIO per a actuacions de millora de l'eficiència energètica
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució de concessió de subvenció, que posarà fi a la via administrativa, serà de tres mesos comptats de l’endemà de la publicació de la resolució de la convocatòria.

Efectes del silenci administratiu

El silenci administratiu és desestimatori

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Una vegada finalitzades les obres s’haurà de presentar:

  • Certificat d’eficiència energètica de l’edifici o unitat d’aquest
  • Acreditació del pagament de l’ICIO
  • Domiciliació bancària
  • Document acreditatiu de les millores no obligades per la normativa vigent o declaració responsable de les millores no obligades per la normativa vigent.
Marc legal:

Bases de subvenció