Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
TítolFormulariAmb identificacióSense identificació010Informació
Actuacions a la Via Pública: Comunicació de modificacions de línies aèries
Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública
Actuacions a la Via Pública: Llicència per la instal·lació de pancartes
Actuacions a la Via Pública: Llicència per obres a la via pública
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Aixequem persianes, subvencions per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica a les zones de la Llei de Barris
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de la taxa per obertura d'activitat per persones en atur
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Bonificacions de tributs
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció del 50% de la taxa per obertura d'activitat
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció del preu públic pels serveis de recollida i tractament de residus comercials
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvencions de tributs
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació en el marc del projecte Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació pel projecte Insertext (3a edició)
Atenció i informació de llicències: certificat de llicències d'obres
Atenció i informació de llicències: certificat històric de totes les llicències d'obres d'una finca
Atenció i informació de llicències: informe previ de llicències d'obres o activitats
Borsa de treball del servei d'ocupació de l'Ajuntament de Mataró: accedir a les ofertes de treball
Brossa Comercial: Homologació de gestors de recollida de residus
Brossa Comercial (Preu Públic)
Brossa Comercial - Comunicació de discrepàncies
Bústia de suggeriments i queixes: presentar una queixa, suggeriment o incidència
Selecciona el document
Cita prèvia amb l'oficina d'atenció ciutadana (OFIAC)
Cita prèvia amb l'Oficina Mataró Empresa (OME)
Cita prèvia per a informació urbanística o per a consultes tècniques de Llicències d'obres o activitats
Compulsa de documents
Contactar amb un regidor o regidora
Selecciona el document
Dades personals: Contactar amb el delegat/delegada de protecció de dades
Dades personals: Drets relatius a la protecció de dades
Dades tributàries: correcció
Denúncies de trànsit (multes): Identificació del conductor del vehicle que ha comès la infracció
Diada de Sant Jordi 2018: Parades per la venda de roses i llibres
Diada de Sant Jordi 2018. Fira del Llibre: Sol·licitud de participació
Factures: Consultar l’estat de tramitació
Factures: Presentació de factures
Gual: llicència per activitat
Selecciona el document
Gual: llicència per a la instal·lació de mirall per sortida de gual
Gual: llicència per garatge-aparcament
Selecciona el document
Gual: llicència per obres
IAE (Impost d'Activitats Econòmiques): presentació de declaracions
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per promotors i constructors
Instància genèrica: presentació
Selecciona el document
Junta Arbitral de Consum: adhesió
Junta Arbitral de Consum: sol·licitud arbitral
Selecciona el document
Llicències d'activitats: Comunicació de cessament d'activitat
Llicències d'activitats: Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia ambiental municipal
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'una activitat de baix risc
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'una activitat innòcua
Llicències d'activitats: Iniciar tràmit de llicències seleccionant activitat principal
Llicències d'activitats: Llicència ambiental
Llicències d'activitats: Llicència d'ocupació temporal de l'espai públic per parada de venda no sedentària
Llicències d'activitats: Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències d'activitats: Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats comercials
Llicències d'activitats: Permís per ocupar la via pública amb objectes vinculats a les activitats de restauració i degustació (terrassa) per temporada, anual o durada específica
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament
Llicències d'activitats: sol·licitud de consulta prèvia de classificació d'activitat
Llicències d'obres: canvi de nom de llicència
Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres amb documentació tècnica (o projecte)
Llicències d'obres: comunicació prèvia d'obres per a reparació i manteniment de façanes
Llicències d'obres: devolució de fiança
Llicències d'obres: Llicència d'alteració del medi rural
Llicències d'obres: Llicència d'enderroc
Llicències d'obres: Llicència d'instal·lació de grua-torre
Llicències d'obres: Llicència d'obres majors
Llicències d'obres: Llicència de canvi d'ús (sense obres)
Llicències d'obres: Llicència de parcel·lació i de divisió horitzontal
Llicències d'obres: Llicència de primera ocupació
Llicències d'obres: Permís per ocupar la via pública amb elements auxiliars de les obres
Llicències d'obres: Permís per treballar fora d'horari
Llicències d'obres: Pròrroga de llicència o autorització
Llicències d'obres: renúncia a una llicència o autorització
Llicències d'obres i d'activitats: Llicència d'usos i/o obres provisionals
Llicències i Disciplina d'obres i d'activitat: sol·licitud de consulta d'expedients de llicències
Ocupació de la via pública: Activitats de promoció de ciutat i dinamització comercial
Ocupació de la via pública: Col·locació de contenidors i sacs
Ocupació de la via pública: Espai firal i serveis associats
Ocupació de la via pública: Ocupació part d'un vial
Ocupació de la via pública: Organització d'actes
Selecciona el document
Ocupació de la via pública: Tall de carrer
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Presentar una denúncia de consum
Selecciona el document
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Sol·licitud el servei de mediació de consum
Selecciona el document
Plànol de la Ciutat: consultes
Plànol de la Ciutat: informes i certificats
Plànols de situació o emplaçament: lliurament
Plataforma de la contractació pública de l'ajuntament de Mataró: ofertes, licitacions, pliques
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): simulació del càlcul (avançament)
Salut Pública: Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació
Targeta de recàrrega per a vehicles elèctrics
Taxa pels aprofitaments especials del domini públic local: declaració d'ingressos d'empreses de subministraments
Taxis: Declaració responsable per a l'exercici de la publicitat en els vehicles afectes al servei d'autotaxi
Taxis: Sol·licitud de transmissió de llicència d'autotaxi
Taxis: Sol·licitud per participar a les proves per obtenir el Permís Municipal de conductor d'autotaxi
Tributs, taxes, impostos i multes: pagament mitjançant targeta de crèdit
Tributs i taxes: devolució d'ingressos indeguts
Tributs i taxes: domiciliació bancària i consulta del detall de rebuts domiciliats
Tributs i taxes: pagament d'impostos
Tributs i taxes: Pagament per Internet o Banca electrònica d'autoliquidacions de tributs municipals
Tributs i taxes: sol·licitar certificats de contribució i tributaris
Tributs i taxes: sol·licitar certificats de recaptació o de pagament de rebuts
Tributs i taxes: sol·licitar duplicats de documents de pagament
Tributs i taxes: sol·licitud de fraccionament del pagament (pagament a terminis)
Validació de poders
Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles històrics
Vehicles: Bonificació de l'impost per vehicles que utilitzin energies no contaminants
Vehicles: devolució de l'impost en cas de baixa
Zona blava: sol·licitar l'acreditació com a residents