Bases generals

Bases reguladores per a la concessió de subvencions per l'Ajuntament de Mataró i els seus organismes autònoms.

Capítol I

Disposicions generals

Article 1.- Aquestes bases generals tenen per objecte la regulació del règim jurídic i del procediment que cal seguir per a la sol·licitud, concessió, justificació i pagament de subvencions per part de l'Ajuntament de Mataró i els seus Organismes Autònoms.

Article 2.- Les subvencions s'atorguen mitjançant convocatòria de concurs públic. Només poden atorgar-se per adjudicació directa en els casos següents:

a) Previsió singular al Pressupost de l'ens.

b) Aquelles l'atorgament o quantia de les quals estigui imposada a l'administració per norma de rang legal.

c) Les que siguin conseqüència d'un instrument aprovat amb caràcter general o d'un acte,contracte o concert que hagi complert les exigències de publicitat i concurrència.

d) Les que pel seu caràcter personalíssim facin impròpia la realització de concurs. En aquests supòsits s'haurà de justificar a l'expedient el compliment de les següents condicions:

- Que l'entitat demandant de les subvencions fos l'única de la població que "de facto" pugui portar a terme l'activitat subvencionable.

- Que l'activitat per la qual es demana la subvenció no estigui compresa en cap de les activitats definides a les bases de convocatòria de concurs que s'hagin aprovat per a cada programa.

- Que l'import màxim d'aquesta subvenció sigui de 100.000 pessetes (601'01 ¬).

- Que l'import de la subvenció no excedeixi el 50% del cost de l'activitat.

Article 3.- Es considerarà subvenció la concessió de qualsevol aportació directa i/o indirecta de caràcter econòmic o valorable econòmicament, atorgada per l'Ajuntament a entitats públiques i privades i a persones físiques.

Article 4.- És subvencionable qualsevol activitat d'índole cultural, recreativa, esportiva, juvenil, d'ensenyament,sanitària, ecològica, de serveis socials, cíviques, de solidaritat o qualsevol altra de naturalesa anàloga, que complementi o supleixi els serveis de competència municipal regulats pels articles 25 a 28 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del règim local, i altra legislació concordant, o siguin d'interès públic local.

A aquests efectes, serà necessari que s'hagi aprovat prèviament l'oportuna convocatòria pública,excepció feta en els supòsits de concessió directa previstos en l'article 2 d'aquestes bases reguladores.

Article 5.- Aquestes bases pretenen garantir als ciutadans i entitats, en igualtat de condicions, l'accés a aquestes prestacions sota els principis de publicitat, concurrència i objectivitat.

Article 6.- L'atorgament de subvencions ha de garantir el respecte a l'autonomia de les entitats i no podran condicionar-ne la seva existència.

Article 7.- Com a activitat administrativa discrecional i unilateral de l'Ajuntament, les subvencions es subjecten al següent règim jurídic:

a) Són actes voluntaris i eventuals.

b) Són lliurement revocables i disminuibles en la seva quantia en qualsevol moment.

c) No generen cap dret a l'obtenció de subvencions en anys posteriors, i no es poden al·legar com a precedent.

d) El seu import no podrà excedir, normalment, el 50% del cost de l'activitat a què s'apliquen.

e) No serà exigible augment o revisió de la subvenció.

f) La seva aplicació serà fiscalitzable en tot moment.

g) Seran nuls els acords d'atorgament de subvencions que obeeixin a mera liberalitat.

Capítol II

Procediment d'adjudicació de subvencions per concurs

Article 8.-

8.1 Els serveis o entitats municipals que promoguin programes de subvencions aprovaran per cada una d'elles unes bases particulars, tot respectant el disposat a aquestes bases generals i amb el contingut mínim següent:

a) Definició de l'objecte de la subvenció.

b) Requisits que han de reunir els beneficiaris i forma d'acreditar-los.

c) Termini de presentació de sol·licituds i documentació específica que hauran de presentar els sol·licitants.

d) Quantia màxima del programa de subvencions.

e) Barem específic de criteris de valoració per atorgar-les.

f) Composició de la Comissió Tècnica Qualificadora.

g) Termini i forma de justificació de la destinació de la subvenció.

h) Garanties a favor dels interessos públics, si s'escau.

8.2 La convocatòria i les corresponents Bases particulars seran aprovades per l'òrgan competent per raó de la quantia del programa. La convocatòria s'exposarà en una publicació local o comarcal així com en les cartelleres d'anuncis municipals.

Article 9.-

9.1 Podran sol·licitar subvencions:

a) Entitats i associacions sense finalitat de lucre, domiciliades en el municipi, legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d'Entitats.

b) Persones físiques en nom propi i particular o en representació d'un grup de persones.

9.2 Requisits de presentació. Per part de l'Ajuntament es facilitarà, si s'escau, formulari amb model normalitzat.

Respectant els terminis establerts, els interessats hauran de presentar al Registre General de l'Ajuntament de Mataró la instància i resta d'informació requerida sobre l'objecte de la subvenció.

9.3 Els sol·licitants hauran de presentar, juntament amb el formulari normalitzat, la documentació següent:

a) Instància subscrita per l'interessat, en el cas de tractar-se de persona física, o pel president de l'entitat o per qui tingui conferida la seva representació, en la qual s'indicarà l'Àrea, servei o organisme autònom a qui s'adreça la sol·licitud, convocatòria a la que es presenta, el número corresponent a la seva inscripció en el Registre Municipal d'Entitats i el NIF. Si la inscripció es troba en tràmit, haurà d'estar registrada al Registre General d'Associacions (art. 32.6 Llei d'Associacions de Catalunya).

b) Programa detallat i pressupost total desglossat de l'activitat o programa a realitzar pel qual es sol·licita subvenció.

c) Caldrà fer constar l'existència de sol·licituds a altres entitats públiques o privades i les aportacions sol·licitades.

d) Altra informació que s'indiqui en el formulari.

Si la documentació fos incorrecta o incompleta es reclamarà a l'entitat sol·licitant el complement o la rectificació necessària en el termini de 10 dies hàbils, i s'advertirà que la no complimentació s'entendrà com un desistiment i implicarà l'arxiu de la sol·licitud.

El termini de 10 dies hàbils podrà ser substituït per un altre més ampli a petició dels interessats. La concessió de l'ampliació del termini serà discrecional, i es farà atenció a la importància o dificultat en l'aportació de les dades sol·licitades.

L'ampliació del termini no podrà superar la data de resolució del concurs.

Article 10.- Un cop presentades les sol·licituds, seran estudiades i informades per la Comissió Tècnica Qualificadora corresponent.

L'informe farà referència als antecedents i a l'avaluació dels diferents elements i dades que es faran constar en la proposta.

Article 11.-

11.1 Els criteris per a la valoració de les sol·licituds de les subvencions seran els següents:

1) L'interès general de l'activitat per a la ciutat.

2) El dèficit d'activitats anàlogues en el municipi.

3) El nombre de destinataris a qui va adreçada.

4) La dificultat d'executar-se sense la subvenció.

5) La transcendència que tingui l'activitat.

6) Altres criteris específics de l'activitat (max. 20% del total).

Les bases particulars determinaran els punts aplicables a cada criteri de valoració en un barem específic.

11.2 A cada convocatòria per a l'atorgament de subvencions s'ha de preveure l'existència d'una Comissió Tècnica Qualificadora, amb la composició que es determini a les bases particulars, encarregada de valorar les sol·licituds de subvenció de conformitat al barem específic.

L'informe de la Comissió Tècnica Qualificadora, juntament amb la documentació, seran elevats a la corresponent regidoria, que serà l'òrgan encarregat de formular la proposta d'atorgament o denegació davant la Comissió Informativa o òrgan de govern dels Organismes Autònoms corresponents, amb indicació de la quantia i la partida pressupostària que finançarà la subvenció.

Article 12.- Amb caràcter previ a l'acord definitiu d'atorgament de subvencions, serà preceptiu l'informe del Servei d'Intervenció sobre l'existència de crèdit disponible suficient, així com la certificació expedida pel Servei de Tresoreria que acrediti que el beneficiari no és deutor de la hisenda municipal.

Article 13.- La resolució definitiva correspondrà a l'òrgan competent en raó de la quantia global del programa de subvencions al que es refereixin les bases particulars.

Article 14.- En el cas de tractar-se de beques i premis, l'Ajuntament es subjectarà -per l'adjudicació- al sistema de concurs a través de la redacció i aprovació d'unes bases específiques que inclouran, un barem de puntuació i designaran una comissió que haurà d'efectuar la corresponent avaluació i proposta d'adjudicació. Les ajudes individualitzades en matèria de serveis socials queden excloses del que determinen aquestes bases reguladores.

Article 15.- El termini per a l'atorgament de la subvenció vindrà fixat a la convocatòria específica i no serà en cap cas superior a 3 mesos des de la data de la sol·licitud. La manca de resolució dins d'aquest termini produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Article 16.- Els beneficiaris tindran dret a percebre la subvenció atorgada per l'Ajuntament, sense perjudici de les facultats que aquest té per a fraccionar, avançar o ajornar el pagament.

En el cas de produir-se una d'aquestes circumstàncies es farà per l'oportuna resolució i es comunicarà als beneficiaris.

Article 17.- Els beneficiaris estaran obligats a :

- Aplicar estrictament la subvenció al fi objecte de la convocatòria.

- Presentar la documentació requerida per sol·licitar la subvenció, dins el termini establert.

- Justificar documentalment el bon fi de la subvenció.

- Facilitar la fiscalització de l'Ajuntament sobre el compliment dels fins pels quals s'atorga la subvenció.

- Fer constar la col·laboració o patrocini de l'Ajuntament en la publicitat dels actes que es subvencionin.

En tota documentació i propaganda escrita o gràfica de l'acte haurà de constar la llegenda "amb suport de l'Ajuntament de Mataró" i el servei i/o organisme autònom corresponent, amb l'anagrama segons el model tipogràfic i el disseny aprovat per l'Ajuntament de Mataró i que serà facilitat pel respectiu servei o patronat.

- Comunicar a l'Ajuntament l'obtenció de subvencions o ajuts per la mateixa finalitat, procedents de qualsevol altra administració o ens públic nacional o internacional.
 

- Complir qualsevol altra obligació que es derivi de les bases particulars, d'aquestes bases generals o d'altres disposicions generals vigents.

Capítol III
Justificació i pagament

Article 18.- Per percebre les subvencions atorgades, el beneficiari haurà de justificar la seva aplicació a la finalitat per a la qual fou concedida mitjançant la presentació, dins el termini màxim de 30 dies a comptar des de la finalització de l'activitat subvencionada, de la documentació següent:

a) Memòria detallada de l'activitat concedida.

b) Liquidació econòmica de l'activitat juntament amb factures que justifiquin, com a mínim, el doble de la subvenció concedida.

Les factures que justifiquin l'import subvencionat hauran de reunir els requisits següents:

- ser originals o fotocòpia compulsada.

- amb data de l'any en què s'atorgui la subvenció.

- anar obligatòriament a nom del beneficiari de la subvenció.

- fer referència a despeses generades per l'activitat objecte de subvenció.

- reunir els requisits tècnics exigits per les lleis i els reglaments que regulen les característiques de les factures i el seu contingut (número, nom i cognoms de l'expedidor i del destinatari, NIF, descripció de l'operació i contraprestació total, lloc i data de l'emissió).

c) Un exemplar de la documentació i propaganda escrita i gràfica relativa a l'activitat subvencionada, que contingui la llegenda i l'anagrama de l'Ajuntament.

Quan la difusió s'hagi realitzat a través de mitjans audiovisuals s'haurà de fer constar a la memòria de l'activitat.

d) Si la documentació presentada és incorrecta o incompleta, el servei responsable requerirà el beneficiari per corregir-la o completar-la en el termini improrrogable de 10 dies hàbils.

e) L'Ajuntament en els casos que consideri escaient podrà acudir a sistemes de comprovació exters dels fons per tal de verificar la correcta aplicació dels mateixos a l'activitat o programa per la qual s'ha concedit la subvenció.

Article 19.- L'incompliment de qualsevol requisit establert en aquestes normes, com també la falta de justificació de les despeses o la falta de presentació de la documentació acreditativa, comporta la revocació i reintegrament de la subvenció concedida.

Article 20.- Donat el cas que el beneficiari no pogués arribar a justificar degudament la totalitat de l'import de la subvenció atorgada, el servei responsable tramitarà d'ofici la reducció de l'import de la subvenció en la mateixa proporció que hi hagi entre l'import que cal justificar i l'import que s'ha justificat.

Article 21.- Per a poder expedir l'ordre de pagament de la subvenció és imprescindible que el servei gestor acrediti al Servei d'Intervenció que s'han complert les condicions exigides en l'acord de concessió.

Article 22.- D'acord amb el que es determini a les bases d'execució del pressupost, es podrà acordar el pagament avançat quan les condicions anteriorment esmentades, per la seva pròpia naturalesa, s'hagin de complir amb posterioritat a la percepció de la subvenció.

El Servei d'Intervenció registrarà aquesta situació de fons pendents de justificació per tal d'efectuar el seguiment i proposar les mesures que siguin procedents.

Article 23.- L'Ajuntament té plenes facultats de fiscalització del compliment dels fins als quals s'aplica la subvenció, en tot moment i pels procediments que consideri oportuns. Conseqüentment, el beneficiari facilitarà tot tipus de proves i d'informació a l'Ajuntament quan li fossin sol·licitades.

Disposicions addicionals

1a. Aquesta normativa ha estat elaborada a l'empara d'allò que assenyala l'article 81 del Text Refós de la Llei General Pressupostària, aprovat per Reial Decret Legislatiu 1091/1988, articles 223 a 226 de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, Municipal i de règim local de Catalunya, la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les hisendes locals, articles 118 a 129 del Reglament d'Obres, activitats i serveis dels ens locals aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, articles 23 a 29 del Reglament de Serveis de les Corporacions Locals aprovat per Decret de 17 de juny de 1955.

2a. Les bases particulars podran preveure la subscripció entre l'Ajuntament de Mataró i les diferents entitats beneficiàries de convenis relatius a l'execució de les subvencions atorgades, recollint aspectes no previstos a les normes generals reguladores de la subvenció, i com a mínim els següents:

- els objectius que es pretenen.

- els compromisos assolits per ambdues parts: la col·laboració es podrà considerar des del seu vessant tècnic, econòmic o bé podrà tenir caràcter mixt.

- la composició de la comissió de seguiment.

- el control i la fiscalització previstos.

- la vigència.

Aquestes bases generals i les particulars de cada programa de subvencions seran d'aplicació subsidiària en allò que no prevegin els convenis subscrits.

3a. S'autoritza als diferents serveis i organismes autònoms per realitzar prestacions en espècie o treballs personals a favor d'entitats o associacions, previ corresponent acord o conveni.

Tindran aquesta consideració els aliments, llibres, trofeus, assessorament, cessió d'equipaments,material d'infraestructures, gestions efectuades pel Servei de Manteniment, i altres prestacions anàlogues.

El cost d'aquestes aportacions no monetàries podrà ser susceptible de càlcul a efectes de la seva quantificació interna per part del servei o organisme autònom.

Disposició final

Les Bases reguladores de les subvencions restaran exposades al tauler d'anuncis de l'Ajuntament de Mataró per a informació pùblica durant el termini de 30 dies, a comptar des de la publicació al Butlletí Oficial de la Província -BOP- i al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya -DOGC-, amb la finalitat de què es puguin formular les reclamacions i suggeriments que es considerin oportunes.

Disposició derogatòria

Aquestes normes deroguen l'anterior normativa aprovada per l'Excelentíssim Ajuntament en Ple, amb data 12 de desembre de 1996, i regiran indefinidament mentre no siguin modificades o derogades per l'òrgan competent.