Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
IBI (Impost Béns Immobles): Subvenció de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud de subvenció de l’Impost de Béns Immoble per intervencions en patrimoni arquitectònic. Els ajuts tenen com a objectiu fomentar la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats del Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró.

La quantia de l’ajut o subvenció a concedir és el 95% de la quota líquida anual de l'Impost sobre Béns Immobles de naturalesa urbana pel qual se sol·licita. En cap cas l’import de la subvenció no pot ser superior al 30% de la inversió total realitzada.

Qui ho pot demanar?

Els titulars de béns immobles inclosos al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró en les categories A, B, C i D, que als exercicis 2017 o 2018 hagin finalitzat obres de restauració i conservació i millora, de qualitat, i d’acord amb les criteris establerts al mateix Pla.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Fins el 31 d'octubre de 2018.

Com i on es pot fer?

Presencialment a l’Oficina d'Atenció i Informació del Servei de Llicències i Disciplina d'Obres i Activitats o al Servei d'Atenció Ciutadana.

Quins documents s'han de portar?

La sol·licitud de Subvenció de l’IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic, acompanyada de la documentació següent:

 

   a) Fotocopia del NIF/NIE o CIF del titular del bé catalogat.

   b) Identificació del bé, amb referència cadastral i identificació que consti al Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró

   c) Còpia de la llicència o comunicació prèvia corresponent a l’obra realitzada.

   d) Original i fotocòpia per a la seva compulsa de l’acreditació documental de la inversió realitzada (factures i rebuts on hi consti l’import i el tipus d’inversió realitzada).

Sol·licitud de subvenció de l'IBI per intervencions en patrimoni arquitectònic
Quant temps triga la resposta?

El termini per resoldre és d’un màxim de tres mesos a comptar des de la data de presentació de la sol·licitud.

Els ajuts es concediran per rigorós ordre d’entrada mitjançant decret de la Regidoria d´Urbanisme, Desenvolupament Econòmic i Cultura, a la vista de l’informe emès per la Unitat de Patrimoni del Servei d’Urbanisme i Patrimoni i el vistiplau del Consell Municipal del Patrimoni Arquitectònic.

Efectes del silenci administratiu

La manca de resolució dins dels terminis indicats produirà, de forma general, efectes desestimables de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

El comprovant del registre de la sol·licitud i documentació presentada.
Quan es resolgui la petició, es lliurarà còpia del decret a l’adreça indicada a la sol·licitud, per al seu coneixement.

Preguntes més freqüents:

Com es farà efectiu el pagament de la subvenció?

   L’ajut es farà efectiu mitjançant transferència bancària al compte assenyalat per la persona sol·licitant.

Té afectació fiscal la concessió de la subvenció?

   Sí. Constarà com a ingrés a la declaració de la Renda del beneficiari.

Marc legal:

 

Bases reguladores de subvencions per al foment de la realització d’obres de restauració i conservació dels elements catalogats pel Pla Especial del Patrimoni Arquitectònic de Mataró, per a l’exercici 2018.

Ordenances Fiscals

Guia del contribuent