Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Entitats: subvencions
Què és i per a què serveix?

L’objecte d’aquesta convocatòria és la concessió de subvencions, dins dels límits establerts en el pressupost municipal vigent, a aquelles entitats que duguin a terme activitats dins de l’anualitat de 2018 en els àmbits de l’atenció social, gent gran, salut pública, igualtat, joventut, ensenyament, convivència, cultura i esports que complementin o supleixin els serveis de competència municipal en aquests àmbits, o siguin d’interès públic local, segons s’explicita als programes establerts a les clàusules específiques.

Per més informació: Convocatòria de subvencions 2018 de l'Ajuntament de Mataró

Qui ho pot demanar?

Poden sol·licitar subvencions les entitats i les associacions sense finalitat de lucre, domiciliades al municipi, legalment constituïdes i inscrites al Registre Municipal d’Entitats, i les persones físiques a títol individual exclusivament pels programes de difusió de la cultura, la llengua, la història catalana i el foment a la lectura (C-12B/18) i per les activitats de promoció esportiva (C-13/18). Les entitats sol·licitants hauran de complir el requisit d’estar inscrites al Registre Municipal d’Entitats, com a màxim, el darrer dia de presentació de les sol·licituds.

 

Mitjançant les clàusules específiques es poden establir, addicionalment, condicions que hauran de reunir les entitats i/o persones sol•licitants per ser beneficiàries d’una subvenció, d’acord amb l’objecte específic de la convocatoria.

 

No poden obtenir la condició de beneficiàries de les subvencions que es regulen en aquestes bases les persones o les entitats en les quals concorri alguna de les circumstàncies recollides a l’article 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

 

Les entitats i les associacions sense finalitat de lucre que l'any 2018 signin amb l'Ajuntament de Mataró un conveni regulador d'una subvenció nominativa, inclosa al pressupost municipal, per portar a terme els seus programes anuals d'activitats, no podran obtenir una subvenció dins d'aquesta convocatòria de subvencions per les mateixes activitats/programes inclosos en el conveni regulador de la subvenció nominativa, ni per cap altra en el supòsit que les clàusules especifiques en prevegin l’exclusió.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

El període de presentació de sol·licituds serà del 26 de març al 16 d'abril de 2018.

Com i on es pot fer?

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

Per internet amb identificació electrònica, annexant els documents corresponents de la convocatòria a la que es vol concórrer, degudament signats electrònicament.

Quins documents s'han de portar?

a)    Instància de sol·licitud de subvenció subscrita per la persona interessada, en el cas de tractar-se d’una persona física, o per la presidència de l'entitat o per qui en tingui conferida la  representació. Es podrà presentar una única sol·licitud de subvenció per persona física o entitat  i convocatoria.

b)    Els sol·licitants hauran de presentar una declaració responsable en què manifestin disposar de les certificacions legalment establertes per acreditar que les persones que participin  al projecte no han estat condemnades per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual i, en el cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es comprometen a aportar una nova declaració responsable  (Model 3 de la instància de sol·licitud).

c)    Projecte de l’activitat o programa pel qual se sol·licita la subvenció. (Model 1)

d)    El pressupost total desglossat  (ingressos i despeses) de l’activitat o programa  pel qual se sol·licita la subvenció. El pressupost d’ingressos i despeses  caldrà que estigui desglossat per a cadascun dels projectes o activitats per a les quals se sol·licita la subvenció i per la naturalesa econòmica o el concepte.  (Model 2)

e)    En el cas de tractar-se d’una sol·licitud subscrita per una entitat, un certificat en el qual hi constin les persones de la Junta vigent amb els càrrecs, noms, cognoms i DNI/NIE (Model 4 de la instància de sol·licitud).

f)    La documentació addicional que s’estableixi en les clàusules específiques.

Un cop concedida la subvenció s'haurà d'aportar  l'acceptació de la subvenció 

Sol·licitud de subvencions 2018
Acceptacio de subvenció
Quant temps triga la resposta?

Menys de tres mesos.

Efectes del silenci administratiu

La manca de resolució dins dels terminis indicats produirà, de forma general, efectes desestimatoris de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la presentació de la sol·licitud
- Notificació de la resolució d'atorgament de la subvenció per correu.
- Comprovant de la presentació dels documents justificatius de la subvenció.

 

Altres informacions d'interès:

Tràmit relacionat: Inscripció al Registre Municipal d'Entitats 

Marc legal:

Anunci convocatòria 2018