Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Dades personals: Dret d'oposició sobre dades personals
Què és i per a què serveix?

La Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu article 6.4 i 17, reconeix el dret de tota persona física a oposar-se al tractament de les seves dades personals quan existeixin motius fonamentals i legítims relatius a una concreta situació personal.
A fi i efecte d'acreditar els motius fonamentals i legítims d'oposició al tractament de les dades de caràcter personal, caldrà aportar la documentació que ho justifiqui.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

Per internet amb certificat digital.

Quins documents s'han de portar?

Document d'Identitat de la representació, si és donés el cas. (còpia)
Autorització de la representació, si és donés el cas. (original)
Documentació acreditativa dels motius legítims, relatius a una situació personal concreta de la persona interessada, que justifiqui l'exercici d'aquest dret. (original)

Quant temps triga la resposta?

El responsable del fitxer ha de resoldre sobre la sol·licitud d’oposició en el termini màxim de deu dies a comptar de la recepció de la sol·licitud.

Quina documentació es lliura?

Cap.

Marc legal:

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.