Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Dades personals: Dret de cancel·lació a dades personals
Què és i per a què serveix?

La Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu article 16, reconeix el dret de tota persona física a cancel·lar les seves dades personals quan deixin d'ésser necessàries o pertinents per a la finalitat per a la qual es van obtenir i a què no es conservin les seves dades per un període de temps superior al necessari.
Per tant qualsevol persona pot exercir aquest dret per cancel•lar les seves dades personals quan deixin d'ésser necessàries o pertinents.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre.

Com i on es pot fer?

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

Per internet amb certificat digital.

Quins documents s'han de portar?

Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi. (còpia)
Autorització de la representació, si és donés el cas. (original)
Documentació acreditativa de les dades que es volen cancel·lar. (original)

Quant temps triga la resposta?

En el termini de deu dies, el responsable del fitxer o tractament té l'obligació de fer efectiu el dret de cancel·lació i notificar-lo a la persona interessada i a les terceres persones que disposin de les mateixes dades, que també les han de rectificar, o bé, comunicar el motiu pel qual es considera que la cancel·lació no procedeix.

Quina documentació es lliura?

Cap.

Altres informacions d'interès:

Per a l’exercici d’aquest dret cal tenir en compte que l’article 16.5 estableix que Les dades de caràcter personal han de ser conservades durant els terminis que preveuen les disposicions aplicables o, si s’escau, les relacions contractuals entre la persona o l’entitat responsable del tractament i l’interessat.
A més l’article 16.3 diu que la cancel·lació dóna lloc al bloqueig de les dades, i només s’han de conservar a disposició de les administracions públiques, els jutges i els tribunals, per a l’atenció de les possibles responsabilitats nascudes del tractament, durant el termini de prescripció d’aquestes responsabilitats. Complert aquest termini, s’ha de procedir a la supressió.

Marc legal:

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.