Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Dades personals: Dret d'accés a dades personals
Què és i per a què serveix?

La Llei orgànica 15/99, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal en el seu article 15, reconeix el dret de tota persona física a sol·licitar i obtenir gratuïtament informació sobre les seves dades de caràcter personal, l'origen de les mateixes, els cessionaris així com dels usos i finalitats per a les quals es van emmagatzemar.
L'exercici d'aquest dret no podrà portar-se a terme en intervals inferiors a 12 mesos, excepte interès legítim degudament justificat.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona física major d’edat.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre tenint en compte que no podrà portar-se a terme en intervals inferiors a 12 mesos, excepte interès legítim degudament justificat.

Com i on es pot fer?

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

Per internet amb certificat digital.

Quins documents s'han de portar?

Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi. (còpia)
Autorització de la representació, si es donés el cas. (original)

Quant temps triga la resposta?

El responsable del fitxer o tractament ha de resoldre la petició d'accés en un termini d'un mes.
Si la resolució fos estimatòria caldrà fer efectiu l'accés en un termini de 10 dies.

Quina documentació es lliura?

Cap.

Altres informacions d'interès:

El responsable del fitxer podrà denegar l'accés a les dades de caràcter personal quan el dret ja s'hagi exercit en els dotze mesos anteriors a la sol·licitud sempre que no s'acredités un interès legítim degudament justificat.
També es podrà denegar l'accés en els supòsits que ho prevegui una llei o norma de dret comunitari d'aplicació directa.

Marc legal:

Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el reglament de desplegament de la llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades personals.