Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Dades personals: Drets relatius a la protecció de dades
Què és i per a què serveix?

El Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 (RGPD), relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE, regula els drets d'accés limitació, oposició, portabilitat, rectificació i supressió de dades de caràcter personal.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Sempre

Com i on es pot fer?

Per internet amb identificació digital.

Personalment, al Servei d'Atenció Ciutadana

 

Quins documents s'han de portar?

Formulari d'exercici del dret corresponent

Document d'Identitat de la persona interessada, i si s'escau, de la persona que la representi. 

Autorització de la representació, si es donés el cas.

Sol·licitud d'accés a dades personals
Sol·licitud de limitació de l'ús de dades personals
Sol·licitud d'oposició al tractament de dades personals
Sol·licitud de portabilitat de dades personals
Sol·licitud de rectificació de dades personals
Sol·licitud de supressió de dades personals
Quant temps triga la resposta?

Es resol la petició en el termini d'un mes

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la tramitació.

Marc legal:

Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016)