Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Aixequem persianes, subvencions per a l'impuls i la reactivació socioeconòmica a les zones de la Llei de Barris
Què és i per a què serveix?

El projecte “Aixequem persianes” persegueix recuperar activitat en els barris, reobrint locals actualment en desús i possibilitant que persones emprenedores puguin realitzar-hi la seva activitat, acompanyant l’acció d’un seguit de suports que van des de l’elaboració del pla d’empresa fins a subvencions fiscals o ajuts a l’arranjament dels locals, així com una línia de suport general al comerços que s’obrin a la resta de la ciutat.

Qui ho pot demanar?

Poden demanar aquestes subvencions aquelles persones físiques o jurídiques que participin en el projecte “Aixequem Persianes” en alguns d’aquests supòsits:

Propietaris/es de locals buits que s’adhereixen al projecte i lloguin el local, tot complint les condicions següents:

 • El preu de lloguer haurà d’estar un 25% com a mínim per sota del preu mig dels lloguers del carrer o de la zona de referència, el qual haurà de ser validat per la Comissió encarregada de la valoració de les sol·licituds de subvenció, la composició de la qual està regulada a la base setena.
 • L’ increment anual del lloguer durant els primers tres anys no podrà ser superior al de l’IPC de Catalunya.

Emprenedors/es que posin en marxa un projecte empresarial durant aquest exercici 2018 en el projecte “Aixequem persianes” i que complementi l’oferta del barri o aporti un valor afegit al mix comercial de la zona.

Aquests emprenedors/es poden ser: projectes cooperativistes i/o d’economia social, persones físiques o jurídiques amb projectes d’emprenedoria que iniciïn una activitat comercial i/o de serveis o experiències singulars que contribueixin a dinamitzar el barri o incentivar sectors en risc, sempre que aquestes activitats no estiguin sobrerepresentades en l’àmbit d’actuació.

En tots els casos hauran de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament i la resta d’administracions.

Consulteu al següent enllaç la resta de condicions generals que s’han de complir per accedir-hi a aquesta subvenció.

Quin cost té?

Cap

En quines dates es pot fer?

Fins el 31 de desembre de 2018

Com i on es pot fer?

 - Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

   Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

 - Per correu postal a:

   AJUNTAMENT DE MATARÓ
   La Riera, 48
   08301-Mataró

   Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica”

Quins documents s'han de portar?

En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:

 1. Sol·licitud de subvenció, segons model normalitzat, amb la corresponent declaració responsable.
 2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant
 3. Còpia de l’escriptura de propietat del local o nota simple registral que n’acrediti la titularitat
 4. Sol·licitud d’adhesió al conveni marc d’adhesió a la Campanya Aixequem persianes a Mataró, acceptant íntegrament els termes i condicions del conveni.
 5. Dades del compte bancari del titular del local.
 6. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos.
 7. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
 8. Rebut de pagament de l’Impost de Béns Immobles

En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a la campanya:

 1. Sol·licitud de subvenció, segons model normalitzat, amb la corresponent declaració responsable.
 2. Fotocòpia del DNI de les persones sol·licitants
 3. Contracte de lloguer o compravenda d’un dels locals buits adherits a la campanya.
 4. Pla d’empresa o qualsevol altre document que acrediti la viabilitat del negoci.
 5. Dades bancàries on, si s’escau, ingressar la subvenció.
 6. Rebut de pagament de l’Impost de construccions i obres
 7. Rebut de pagament de la taxa per la obtenció de la llicència, autorització o comunicació d’inici d’activitats.
 8. Declaració responsable dels ajuts sol·licitats o obtinguts en relació amb la mateixa actuació en d’altres administracions públiques, en els últims dotze mesos.
 9. Declaració responsable de no estar en cap de les circumstàncies previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.
Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (llogaters)
Sol·licitud de subvenció del projecte Aixequem Persianes (propietaris)
Document d'adhesió al projecte Aixequem Persianes
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud

Altres informacions d'interès:

Per a consultes sobre aquesta subvenció contacteu amb Direcció d’Ocupació i Promoció Econòmica (Eloi Sivilla Jurado, tècnic del projecte “Aixequem Persianes”. Telèfon 93 758 21 31 extensió 1637 o aixequempersianes@ajmataro.cat)

Preguntes més freqüents:

Actuacions subvencionables i quantia de les subvencions

a) En el cas dels propietaris/es dels locals buits adherits al projecte:

Impost sobre béns immobles (IBI): 100% del seu import durant els exercicis 2018, 2019 i 2020, a partir de la formalització del contracte de lloguer del local. Si aquest es troba en les zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat.

b) En el cas d’emprenedors/es que iniciïn activitat econòmica en un dels locals buits adherits a la campanya:

Taxa per les llicències ambientals i comunicacions prèvies, i pels controls posteriors a l’inici de l’activitat: 100% del seu import si el local es troba en les zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat.

c) En ambdós casos, propietaris/es o emprenedors, per les obres d’arranjament que s’executin en el local on s’inicia l’activitat, en funció de qui les executi:

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO): 100% del seu import si el local es troba en les zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat

Taxa per les llicències urbanístiques: 100% del seu import si el local es troba en les zones de la Llei de barris i 50% si està ubicat en altres zones de la ciutat.

 

Marc legal:

Bases reguladores de subvencions del projecte “Aixequem Persianes”, per a l’impuls i la reactivació socioeconòmica de les zones de la Llei de Barris, per a l’exercici 2018