Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
Nom del tràmit
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació pel projecte Insertext (3a edició)
Què és i per a què serveix?

És la sol·licitud d’una subvenció per a empreses i autònoms del sector del tèxtil i la confecció, que contractin a persones desocupades, en el marc del projecte INSERTEXT III.

Qui ho pot demanar?

Podran ser beneficiàries de la subvenció prevista qualsevol treballador/a autònom o empresa que compleixin les condicions establertes a la normativa general de subvencions i a més els requisits següents:

  • Desenvolupar la seva activitat en ocupacions del sector de la industria tèxtil (CCAE: 13, 14, 18, 46 i 47 o altres similars). També podran optar a la subvenció les empreses que es dediquin a activitats auxiliars o complementàries al sector (logística, manteniment de maquinària tèxtil, etc...).
  • Realitzar una contractació per un període mínim de 6 mesos a persones participants del projecte INSERTEXT III.
  • No haver efectuat acomiadaments qualificats d’improcedents o nuls per l’òrgan judicial o realitzat un ERO en els 6 mesos anteriors a la data de la contractació per a la qual es sol·licita la subvenció i no hagi amortitzats places en aquest període.

Consulteu al següent enllaç la resta de condicions generals que s’han de complir per accedir-hi a aquesta subvenció.

Quin cost té?

Cap.

En quines dates es pot fer?

Fins el 15 de setembre de 2019, o s'esgoti el crèdit disponible

Com i on es pot fer?

- Per internet amb identificació electrònica, adjuntant la documentació requerida, inclòs el formulari de sol·licitud

 - Personalment al Servei d'Atenció Ciutadana

   Les empreses o autònoms també poden efectuar aquesta tramitació a l'Oficina Mataró Empresa sol·licitant cita prèvia per internet 

 - Per correu postal a:

   AJUNTAMENT DE MATARÓ
   La Riera, 48
   08301-Mataró

   Amb la referència: “Direcció de Promoció Econòmica

Quins documents s'han de portar?
  1. Sol·licitud de subvenció, segons model normalitzat, amb la corresponent declaració responsable.  
  2. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant, en el cas de persones físiques. CIF i escriptura de constitució i de modificació, en el seu cas, inscrites al Registre Mercantil, en cas que sigui una persona jurídica.
  3. Fotocòpia de l’alta censal d’inici d’activitat empresarial (model de l’agència tributària 036 o 037).
  4. Fotocòpia del DNI o NIE de la persona desocupada contractada.
  5. Fotocòpia del contracte de treball registrat a l’OTG on consti la durada del mateix.
  6. Fotocòpia del document d’alta a la Seguretat social de la persona contractada.
  7. Dades del compte corrent (IBAN) de l’entitat bancària a la qual s’ha de transferir l’import de la subvenció.
Sol·licitud de subvenció pel projecte Insertext
Quant temps triga la resposta?

El termini màxim per a la resolució serà de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud.

Efectes del silenci administratiu

Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat una resolució expressa, s’entendrà desestimada la sol·licitud d’atorgament de la subvenció.

Quina documentació es lliura?

Comprovant de la sol·licitud.

Altres informacions d'interès:

La justificació de les subvencions s’haurà de presentar com a màxim el 15 de maig de 2020.

 

Per a consultes sobre el programa Insertext contacteu amb Direcció de Promoció Econòmica (Telèfon 93 758 21 31)

Marc legal:

Bases reguladores per l’atorgament de subvencions destinades a fomentar la creació d’ocupació mitjançant la contractació de persones en el marc del projecte Insertext III