Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
TítolFormulariAmb identificacióSense identificació010Informació
Actuacions a la Via Pública: Comunicació de modificacions de línies aèries
Actuacions a la Via Pública: Llicència per anunciar a la via pública
Actuacions a la Via Pública: Llicència per la instal·lació de pancartes
Actuacions a la Via Pública: Llicència per obres a la via pública
Ajuts per al foment de l'activitat econòmica: Subvenció per creació d'ocupació en el marc del projecte Creant oportunitats per a les persones amb diversitat funcional
Animals de companyia: cens municipal
Atestats: sol·licitud d'informe
Selecciona el document
Audiència prèvia als Plens Municipals
Autoprotecció pels ciutadans: sol·licitar xerrades informatives
Bicicletes: registre
Brossa Comercial (Preu Públic)
Brossa Comercial - Comunicació de discrepàncies
Brossa Domiciliària (Taxa): sol·licitud d'exempció per habitatge no habitable
Brossa domiciliària (Taxa): sol·licitud de baixa del padró per enderroc
Bústia de suggeriments i queixes: presentar una queixa, suggeriment o incidència
Selecciona el document
Cadastre: Consulta virtual de la referència cadastral
Cadastre: declaració d'alta o modificació
Cadastre (PIC: PUNT D'INFORMACIÓ CADASTRAL): sol·licitud d'informació certificada de dades cadastrals
Camp electromagnètic: sol·licitud de mesurament
Casals d'Estiu 2018: Preinscripció
Cita prèvia amb l'Oficina Mataró Empresa (OME)
Colles i Comparses de la Ciutat: Sol·licitud d'inscripció per majors d'edat
Colles i Comparses de la Ciutat: Sol·licitud d'inscripció per menors d'edat
Dades personals: Contactar amb el delegat/delegada de protecció de dades
Dades personals: Drets relatius a la protecció de dades
Deixalleria: sol·licitar la targeta d'usos de la deixalleria
Denúncia voluntària en matèria d'infraccions de trànsit
Denúncies de trànsit (multes): Identificació del conductor del vehicle que ha comès la infracció
Entitats: subvencions
Escoles bressol municipals: adquisició de tiquets de menjador
Escoles bressol municipals: inscripció al servei d'estiu
Estacionament reservat per a persones amb mobilitat reduïda
Factures: Consultar l’estat de tramitació
Factures: Presentació de factures
Fires: sol·licitud de participació
Gual: llicència per activitat
Selecciona el document
Gual: llicència per a la instal·lació de mirall per sortida de gual
Gual: llicència per cotxera
Selecciona el document
Gual: llicència per garatge-aparcament
Selecciona el document
Gual: llicència per obres
Guals i estacionaments reservats: modificacions i baixes
Habitatge: Subvenció de l'ICIO per millora de la qualificació d'eficiència energètica
IAE (Impost d'Activitats Econòmiques): presentació de declaracions
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per Habitatges de Protecció Oficial
IBI (Impost Béns Immobles): Bonificació per promotors i constructors
IBI (Impost Béns Immobles): Canvi de nom
Instància genèrica: presentació
Selecciona el document
Junta Arbitral de Consum: adhesió
Junta Arbitral de Consum: sol·licitud arbitral
Selecciona el document
Les Santes: Inscripció de persones voluntàries (majors d'edat)
Les Santes: Inscripció de persones voluntàries (menors d'edat)
Llicències d'activitats: Comunicació de modificació no substancial d'una activitat amb efectes sobre les persones o el medi ambient
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia ambiental municipal
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'habitatge d'ús turístic
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia d'una activitat de baix risc
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia de canvi de titularitat d'activitats
Llicències d'activitats: Comunicació prèvia municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'inici d'activitat per a establiments alimentaris (alta sanitària per a establiments existents)
Llicències d'activitats: Declaració responsable d'una activitat innòcua
Llicències d'activitats: Iniciar tràmit de llicències seleccionant activitat principal
Llicències d'activitats: Llicència ambiental
Llicències d'activitats: Llicència municipal d'establiments fixos oberts al públic d'espectacles públics i activitats recreatives ordinàries
Llicències d'activitats: Llicència municipal per a espectacles públics o activitats recreatives de caràcter extraordinari
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe previ en matèria d'incendis
Llicències d'activitats: Sol·licitud d'informe urbanístic de compatibilitat de l'activitat amb el planejament
Llicències d'activitats: sol·licitud de consulta prèvia de classificació d'activitat
Llicències i Disciplina d'obres i d'activitat: sol·licitud de consulta d'expedients de llicències
Locals i espais municipals: Sol·licitud d'utilització
Mercats no sedentaris: presentació de documentació requerida
Multes: al·legacions / recursos
Ocupació de la via pública: Col·locació de contenidors i sacs
Ocupació de la via pública: Ocupació part d'un vial
Ocupació de la via pública: Organització d'actes
Selecciona el document
Ocupació de la via pública: Tall de carrer
Ofertes de treball municipals: presentació i acreditació de mèrits
Oficina del defensor del ciutadà: contactar amb el defensor del ciutadà
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Presentar una denúncia de consum
Selecciona el document
Oficina municipal d'informació al consumidor (OMIC): Sol·licitud el servei de mediació de consum
Selecciona el document
Padró Municipal d'Habitants: certificats d'empadronament, històrics, de convivència o històrics de convivència
Padró Municipal d'Habitants: sol·licitar volants informatius de residència, convivència i històric (des de 1996)
Piscina Municipal: preinscripció cursets infantils de natació Estiu 2018
Plànol de la Ciutat: consultes
Plànol de la Ciutat: informes i certificats
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): bonificació en casos d'herència
Plusvàlua (Impost sobre l'Increment del Valor dels Terrenys): declaració o comunicació
Publicacions de l'Ajuntament de Mataró: compra
Registre ciutadà: inscripció
Registre General d'Entrada de documents
Selecciona el document
Salut Pública: Sol·licitud d'autorització sanitària de funcionament d'establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació
Servei de mediació ciutadana: sol·licitar el servei
Solars municipals sense edificar: denúncies sobre el seu estat
Suport al dispositiu d'acollida de població refugiada
Targeta de recàrrega per a vehicles elèctrics
Taxa pels aprofitaments especials del domini públic local: declaració d'ingressos d'empreses de subministraments
Transparència: Sol·licitud de dades i informació pública
Tributs, taxes, impostos i multes: pagament mitjançant targeta de crèdit
Tributs i taxes: devolució d'ingressos indeguts
Tributs i taxes: domiciliació bancària i consulta del detall de rebuts domiciliats
Tributs i taxes: pagament d'impostos
Tributs i taxes: sol·licitar certificats de contribució i tributaris
Tributs i taxes: sol·licitar certificats de recaptació o de pagament de rebuts
Tributs i taxes: sol·licitar duplicats de documents de pagament
Tributs i taxes: sol·licitud de fraccionament del pagament (pagament a terminis)
Vehicles abandonats a la via pública: sol·licitar la seva retirada
Zona blava: sol·licitar l'acreditació com a residents