La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 07/04/2022 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Autorització parada Sant Jordi"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta *
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Dades de la parada
Tipus sol·licitant *
tipus de parada de St. Jordi *
Codi validació
Ubicació parada *
[ ... ]
Nom accés
Horari
Comentari
Condicions de la llicència
Les parades es podran instal·lar exclusivament en el lloc especificat en la llicència, i en cap cas a menys de 100 metres de cap floristeria (excepte les parades viculades a la llicència de la pròpia botiga).

En cas de conflicte per un mateix lloc concedit, té preferència el titular que hagi obtingut l'autorització amb anterioritat.

Les bases és poden consultar en l'enllaç següent: Informació del tràmit de Sant Jordi

Desmuntatge de les parades

Al final de la jornada de venda de roses i llibres (21.00 hores), les parades ubicades en les zones de pas de la Fogonada (la Riera, al tram entre l'Ajuntament i el c. Nou, i al tram davant del Sant Sebastià; c. Barcelona; c. Sant Cristòfor; c. de na Pau; c. Nou) hauran de desmuntar el més ràpidament possible, malgrat que no hi podran accedir vehicles. Les parades s'han d'haver retirat abans de les 21.30 hores.

Les parades d'aquestes zones que necessitin cotxe per ser recollides, hauran de desplaçar-se a algun punt on el trànsit no estigui restringit. Es recomanen els següents punts:

  · La cruïlla de la Riera amb la Muralla de la Presó.
  · La zona de C/D del camí Ral Tras Santa Anna.
  · La cruïlla del c. Sant Josep amb el C. d'en Moles.
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.