Entrada de dades: "Subvenció i Beneficis fiscals per raó de capacitat econòmica"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom  /  Raó social
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Identificació

Indiqueu el DNI/NIE i el PIN. A continuació accepteu el tractament de la Protecció de dades i cliqueu "Enviar" per carregar les vostres dades i continuar amb el tràmit.

 
DNI/NIE sol·licitant *
 
Codi PIN *
 
Entrar sense verificar PIN (només Intranet) ?
 
Identificat
 
Dades addicionals

  

 
Compte bancari (IBAN) darrer any
 
Manteniu el mateix compte bancari per la sol·licitud actual? *
No
 

Respecte a l'ajut a l'habitatge consta el número de compte corrent que us indiquem. Si heu modificat el vostre número de compte, marqueu conforme NO manteniu el mateix número i indiqueu el nou número de compte a continuació.  Si viviu de lloguer el número de compte apareixerà en blanc, ja que no podeu optar a l'ajut a l'habitatge. 

 
Número compte bancari internacional
Cliqui a [...] per modificar
País :
DC IBAN :
Entitat :
Oficina :
DC :
Número de compte :
[ ... ]
 
DECLARA

DECLARO

  • Que reuneixo els requisits establerts a les bases d'ajuts a l'habitatge per capacitat econòmica i a les Ordenances Fiscals sobre exempció de la taxa de residus municipals. 
  • Que estic al corrent de pagament de les meves obligacions tributàries amb l'Ajuntament de Mataró i la resta d'administracions i amb la Seguretat Social.
 
Accepto declaració segons text anterior *
Si
 
Autoritzacions

AUTORITZO

l'Ajuntament de Mataró a consultar les meves dades de renda, cadastre, activitat laboral, prestacions públiques, persones amb discapacitat i qualsevol altra disponible per interoperabilitat en qualsevol administració pública (AEAT, DG, Cadastre, INSS, TGSS, SEPE, SOC i Generalitat de Catalunya), per comprovar l'acompliment de les condicions requerides per accedir a l'objecte d'aquesta sol·licitud, així com a les pròpies bases de dades del mateix Ajuntament.


Aquesta autorització no eximeix, si s'escau, de presentar tota la documentació necessària per a la tramitació de la sollicitud de subvenció i en cas de no autoritzar la consulta caldrà aportat la documentació establerta a les bases de subvenció i l'ordenança fiscal corresponent per justificar que es reuneixen els requisits de sol·licitud.

En el cas de disposar del carnet blau AUTORITZO a l'Ajuntament de Mataró la consulta de les dades obtingudes a l'expedient de la tramitació d'aquest carnet consultades a altres administracions amb la meva autorització.

 
Autoritzo tots els punts anteriors *
Si
 
Camps de gestió interna
Codi del tràmit fill creat a partit d'aquest
[ Crear nou tràmit SUBV-Subvencio fill ]
 
Tràmit anterior dboid
 
Codi del tràmit anterior
 
Resultat procès
 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO..Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.