Entrada de dades: "Dispositiu d'informació i assessorament en lloguer comercial i per cessament d'activitat"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Persona o empresa interessada
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Dades de la persona representant (indispensable en el cas d'empreses)
Tipus de resposta
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Dades addicionals de la sol·licitud
Tipus de servei d'assessorament *
 
Tipus de sol·licitant (només per assessorament en lloguer comercial) *
 
Tipus de consulta (només per assessorament en lloguer comercial) *
 
Informació addicional
Un cop enviades les dades us contactarem per concertar la visita.

Recordeu que en el cas d'assessorament per a temes de lloguer comercial en situació de vulnerabilitat cal que aporteu a la visita la documentació corresponent del contracte d'arrendament i la documentació complementària d'interès.

 
La cita es farà a l'Oficina Mataró Empresa (OME)
Parc TecnoCampus Mataró-Maresme.
Torre TCM2, planta baixa
Av. Ernest Lluch, 32
Plànol de situació
 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. Les dades obtingudes seran cedides a l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Mataró, encarregat de les tasques d'assessorament descrites en aquesta sol·licitud.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO..Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides, cinc anys minim, o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.