Tràmits amb
identificació electrònica
Tràmits sense
identificació electrònica
General
Què voleu fer?
Identificació i
signatura electròniques

Com obtenir-les?
Preguntes freqüents
Necessito més informació sobre un tràmit o
sobre el funcionament de la identificació electrònica
Necessito més informació
En cas de qualsevol dubte sobre com realitzar o consultar un tràmit o sobre el funcionament de la identificació electrònica cal dirigir-se a l'Oficina d'Atenció Ciutadana o escriu un correu electrònic a tramitsenlinia@ajmataro.cat.
La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 11/07/2018 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Inscripció com a voluntari per als actes de Les Santes (majors d'edat)"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el NIF no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom  *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Dades addicionals del sol·licitant
Data de naixement *
 
Heu estat voluntari/a de Santes anteriorment? *
No
 
En cas d'haver estat voluntari/a anteriorment, heu fet la formació "Seguretat alimentària"?
No
 
Talla de samarreta *
 
Voleu fer de voluntari/a en actes de foc? *
No
 
Actes adult (premeu el botó + per apuntar-vos a diversos actes) *
 
Observacions
 
Declaro
DECLARO als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, que:
1. No he estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indentitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
2. Conec la meva obligació de comunicar voluntàriament a l'Ajuntament qualsevol canvi en la situació que declaro al punt primer en el termini màxim de 15 dies des de la fermesa de la sentència i el fet que no fer-ho, provocarà la meva renúncia a participar com a voluntari/a a Les Santes 2018.
 
Autoritzo l'Ajuntament de Mataró a comprovar en qualsevol moment la veracitat de la meva declaració, mentre estigui en vigor la relació de voluntariat que mantinc.
No autoritzo l'Ajuntament de Mataró a comprovar en qualsevol moment la veracitat de la meva declaració i per tant presento juntament amb aquesta declaració, la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals o, en el seu defecte, d'antecedents penals i em comprometo a comunicar qualsevol variació que pugui incidir en el compliment dels requisits per a l'exercici del programa de voluntariat, així com a aportar, sense necessitat que se'm sol·liciti, una actualització anual.
 
Acceptació

L’organització avaluarà totes les inscripcions rebudes i us contactarà. En enviar aquest formulari omplert autoritzeu l’Ajuntament de Mataró a:

  • Enregistrar i difondre imatges dels actes festius on realitzareu el voluntariat, amb el propòsit de difondre les festes de la ciutat de Mataró i la participació del voluntariat, en reproduccions o publicacions de qualsevol tipus o en qualsevol format, excepte si tenen finalitat comercial. 
  • Contractar la corresponent assegurança d’accidents per a voluntariat, que se suma a la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil que l’Ajuntament de Mataró té subscrita per a la cobertura dels actes que organitza.

Així mateix, autoritzeu l’Ajuntament de Mataró a:

  • Facilitar les meves dades a les persones responsables de la coordinació del voluntariat de Les Santes 2018, amb el propòsit d’organitzar les tasques, actes i horaris a cobrir, i poder-me contactar per a tal efecte.

He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.
[ Enviar ]
[ Esborrar dades ]

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en els formularis del Web de l'Ajuntament, s'incorporaran a un fitxer propietat de l'Ajuntament de Mataró anomenat "INSCRIPCIONS I TRÀMITS WEB" amb la finalitat d'atendre les demandes dels ciutadans realitzades a través del Web de l'Ajuntament quant a temes relacionats amb inscripcions i tràmits administratius. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Mataró, qui implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució. Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament.

A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Oficina d'Atenció Ciutadana al c/ La Riera 48, Baixos, 08301 Mataró, o bé per correu electrònic a l'adreça lopd@ajmataro.cat.