La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 31/12/2018 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Sol·licitud de dades i informació pública. Llei de Transparència."
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Dades del representant
Tipus de resposta
Nom  /  Raó social
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Idioma
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Informació addicional
Temàtica de la vostra sol·licitud *
 
Informació que sol·licita *
 
Indiqueu per quin mitjà voleu rebre la informació *
 
Indiqueu en quin format voleu rebre la informació *
 
Destinació petició  *
PUMSA
 
Codi origen petició (utm)
 
Acceptació
Declaro que tinc més de 16 anys, requisit necessari per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que estableix l'article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i autoritzo l’Ajuntament de Mataró a fer les comprovacions oportunes, si escau, per tal de verificar-ho

He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO..Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]