La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 31/12/2018 a les 23:59:59 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Sol·licitud de dades i informació pública. Llei de Transparència."
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el NIF no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom  /  Raó social  *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Dades del representant
Tipus de resposta
Nom  /  Raó social
Primer cognom
Segon Cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Idioma
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Informació addicional
Temàtica de la vostra sol·licitud *
 
Informació que sol·licita *
 
Indiqueu per quin mitjà voleu rebre la informació *
 
Indiqueu en quin format voleu rebre la informació *
 
Destinació petició  *
 
Codi origen petició (utm)
 
Acceptació
Declaro que tinc més de 16 anys, requisit necessari per exercir el dret d'accés a la informació pública, d'acord amb el que estableix l'article 18.3 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, i autoritzo l’Ajuntament de Mataró a fer les comprovacions oportunes, si escau, per tal de verificar-ho

He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.
[ Enviar ]
[ Esborrar dades ]

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en els formularis del Web de l'Ajuntament, s'incorporaran a un fitxer propietat de l'Ajuntament de Mataró anomenat "INSCRIPCIONS I TRÀMITS WEB" amb la finalitat d'atendre les demandes dels ciutadans realitzades a través del Web de l'Ajuntament quant a temes relacionats amb inscripcions i tràmits administratius. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Mataró, qui implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució. Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament.

A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Oficina d'Atenció Ciutadana al c/ La Riera 48, Baixos, 08301 Mataró, o bé per correu electrònic a l'adreça lopd@ajmataro.cat.