Entrada de dades: "Procés selectiu Ajuntament"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Número document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Dades addicionals persona interessada
Sexe *
Home Dona
Data de naixement *
Accessibilitat
Necessiteu alguna adaptació per realitzar les proves? *
Sí 
No 
Quina adaptació?
Adjunto dictamen d'adequació emès per l'Equip de Valoració i Orientació Laboral
 
Arrossegar i deixar anar
Adjuntar
Exposo

1.- Que vull participar al :

Procés selectiu *
Nom :
Codi :
Torn/Modalitats  :
Grup :
Descripció :
Taxa examens :
Euro
Data màxima de pagament :
Baremació :
Requisits
Nivell Català :
Nivell Anglès :
Nivell ACTIC :
Nivell estudis :
Carnet de conduir :
Altres :
Torn/Modalitats participo *

2.- Que disposo del següent títol de formació, necessari per participar en aquest procés selectiu:

Títol/Especialitat/Branca *

3.- En relació a l'acreditació d'equivalència de coneixements d'idiomes o altres requisits (si teniu cap dubte sobre documentació acreditativa o equivalències contacteu amb la Direcció de Recursos Humans i Organització: seleccio@ajmataro.cat)

Any de la convocatoria
En cas de demanar l'exempció per tenir nacionalitat d'un pais amb espanyol llengua oficial indiqui'l

4.- Taxes de drets d'examen:

Pagaré la taxa amb la quantitat establerta a les ordenances fiscals vigents
Demano l'exempció del pagament d'aquesta taxa, en aportar el certificat de Demandant d'Ocupació No Ocupat (DONO) emès per l'Oficina de Treball de la Generalitat que acredita la meva condició d'aturat i inscrit a l'OTG o bé alta de demandant d'ocupació (DARDO) + certificat vida laboral:
Certificat DONO
 
Arrossegar i deixar anar
Adjuntar
Certificat DARDO
 
Arrossegar i deixar anar
Adjuntar
Certificat vida laboral
 
Arrossegar i deixar anar
Adjuntar

5.- Informació addicional:

Observacions
Autoritzacions

Mitjançant aquesta sol·licitud de participació, declaro lliurement, específicament i inequívocament que consento que l’Ajuntament de Mataró pugui fer ús de l'enregistrament en format audiovisual de les entrevistes i proves situacionals tipus role-playing, amb la finalitat única de poder contrastar, en cas necessari, que s'han seguit els procediments i principis establerts a les bases generals i a les específiques que regulen el present procés de selecció. En tot cas, el/la sotasignat podrà fer ús dels drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, oposició i portabilitat, emparats al Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i a la LO 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Autorització d'enregistrament *
Si
Declaro

Declaro sota la meva responsabilitat que tota la informació que he inclòs en aquesta sol·licitud és certa i que per tant reuneixo totes i cadascuna de les condicions i circumstàncies exigides a les bases de la convocatòria i proporcionaré la documentació justificativa quan se'm requereixi a efectes d'acreditar el compliment dels requisits per participar al procés selectiu.

Recordeu que rebreu còpia de les dades del tràmit a l'adreça de correu electrònic indicada, per tant, verifiqueu que sigui correcta.

Sol·licito
Camps de gestió interna
Generar el rebut en alta?
Camps per funcionalitats no standard
Data fi pagament
Id Element Invelem procés selectiu
Flag mostrar
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.