Entrada de dades: "Sol·licitud de cita prèvia per a Informació de tràmits de llicències en curs"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el NIF no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Dades de l'expedient de llicències sol·licita informació
Si necessiteu visita per a una atenció especialitzada relativa a un expedient de llicències o disciplina urbanística que es troba en tràmit. Us atendrà el responsable de l'expedient o persona en qui delegui, en horari de matí (de 9h a 14h).
Ompliu el formulari i ens posarem en contacte amb vosaltres per assignar-vos dia de visita.
 
Número d'expedient
(ex. LLO2017xxxx; LLA2017xxxx; DIS2017xxxx...)
 
Referència cadastral
  (més informació a la Seu del cadastre)
Adreça de l'obra i/o activitat
 
Si no coneixeu la referència cadastral indiqueu l'adreça de l'obra i/o activitat
 
Adreça de l'obra i/o activitat
[ Cercar ]
 
Motiu de la consulta *
 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament

Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat

Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació

El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris

No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets

Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.

Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades

Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]