Entrada de dades: "Policia - inscripció activitats Educació Viària Centres"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades CENTRE com a Interessat
Tipus de resposta
Raó social *
Número document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon
Dades PERSONA CONTACTE com a Representant
Tipus de resposta
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom
Dades de contacte
Correu electrònic *
Identificació
Centre
Codi PIN *
Entrar sense verificar PIN (només Intranet) ?
Identificat
PIN del tràmit
Sufix DES si cal
Dades sol.licitud
Càrrec *
Curs o Col.lectiu *
Etapa/àmbit *
Activitat *
Lloc *
Sessió *
Data
Franja horaria
Hora inici
Número d'alumnes *
Grup *
Observacions
Visualització Assignacions automàtiques de sessions
Dades en json per mostrar a client
[ Obtenir dades events calendari ]
Assignació per UFS (curs que comparteix BLOC amb altre)
Data assignada
Hora assignada
( format hh:mm )
Durada
( format hh:mm )
Hora fi
( format hh:mm calculat)
Dades en json per mostrar a client des de JS al calendari
Observacions
[ Obtenir dades events calendari ]
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.