Entrada de dades: "Pre-inscripció cursos/activitats Espai Gatassa Familiar"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades adult interessat (és l'adult que actua com a representant del Grup/Famiília que vol fer l'activitat)
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Altres dades personals
Data naixement adult *
 
Com has conegut Espai Gatassa? *
 
En cas d'altres indiqui com
 
Alumne? *
 
Dades curs/activitat
Codi periode
 
Tipus curs
 
Activitat de Grup/Família *

Nota: Per a escollir el curs feu clic en el botó [ ... ] situat a sota a la dreta.

Tipus :
Curs :
Codi :
Tipus Cost :
Preu :
Euro
Horari :
Professor/a :
Subgrup :
Descripció :
Requisits :
Tipus assistents :
Nen edat mínima :
Nen edat màxima :
Nombre nens mínim :
Nombre nens màxim :
Nombre adults mínim :
Nombre adults màxim :
[ ... ]
 
Curs (selecció)
 

Els cursos poden assignar-se tenint en compte la prioritat u ordre de preferència. Indiqui la prioritat des de 1 = màxima a 2, 3 = Cua. Les prioritats NO es poden repetir pels 3 cursos màxim en que es pot pre-inscriure (per tipus de curs). 

 
Prioritat  *
1 2 3
 
Assistents a curs/activitat

En aquest tràmit pot fer inscripcions a activitats en grup/familiar, es a dir pugui tenir més d'un assistent, com per exemple els dissabtes en família, per tant ha d'indicar les persones que hi assistiran, agrupats en adults o nens.
Tingui en compte que l'adult interessat que fa aquesta inscripció s'entén que assisteix també a l'activitat de grup/familiar, per tant no cal repetir les seves dades com a adult.

 
Dades nen/s
NIF :
Data de naixement :
Nom :
Primer cognom :
Segon cognom :
[ ... ]
 
L'Adult Interessat fa el curs? *
 

Recordi,  NO torni a indicar les seves dades doncs ja les ha indicades com a interessat i s'entén que ja hi assisteix.

 
Dades adult/s
NIF :
Data de naixement :
Nom :
Primer cognom :
Segon cognom :
Parentiu :
[ ... ]
 
Assistents Num. Nens
 
Assistents Num. Adults
 
Assistents Num.Total
 
Autoritzacions
A2. Autorització drets d'imatge *
No
 
A2. NIF persona que autoritza
 

En compliment amb la Llei 5/1982 sobre el Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar de la Pròpia Imatge, reconegut per l'article 18.1 de la Constitució, jo autoritzo, i accepto, l'ús de la imatge del meu/va fill/a per a qualsevol esdeveniment relacionat amb el Centre Cívic Espai Gatassa en el que aparegui la seva imatge (web, xarxes socials, material promocional,...). Dita imatge no podrà afectar a la seva intimitat limitant-se única i exclusivament a activitats i/o esdeveniments realitzats per l'entitat. El Centre Cívic Espai Gatassa podrà difondre i publicar la seva imatge, ja sigui en format fotogràfic o vídeo, de manera íntegra o parcial, amb finalitats d'informació de les seves activitats. Aquesta difusió podrà fer-se per qualsevol mitjà. Jo cedeixo de manera no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d'explotació de la imatge del meu/va fill/a per a esmentades finalitats.

 
Informacions importants

Aquesta sol·licitud no implica l'acceptació al taller. Cal consultar les llistes de persones admeses publicades el proper 3 de gener en el cas dels tallers trimestrals. Per la resta d'activitats, no es publiquen llistes i caldrà esperar a rebre confirmació de plaça per email o telèfon.

Les llistes es podran consultar al mateix Espai Gatassa i a www.mataro.cat/espaigatassa (a excepció de tallers de Nadal, monogràfics, pindoles i dissabtes en família que no es publiquen)

Un cop acceptat/des rebreu un correu electrònic amb la notificació i també la carta de pagament i l'enllaç per pagar amb targeta de crèdit en el TPV Virtual. Si renuncieu a fer un curs amb places limitades us preguem que ens ho notifiqueu com més aviat millor per reaprofitar la plaça adjudicada.

El pagament de les activitats, en cas de no ser gratuïtes, s’ha de fer mitjançant:

  • Carta de pagament amb codi de barres en qualsevol caixer. 
  • A través del TPV Virtual (pàgina web de pagament online de Bankia), amb targeta de crèdit.
 
Validació i valoració de dades al·legades
Data sol·licitud
 
Data fi pagament
(aquesta data te prioritat sobre la indicada al curs o a la configuració de rebuts si es superior o igual a la actual i no es buida, sinó s'ignora)
 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO..Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]