Entrada de dades: "Pre-inscripció cursos/activitats Espai Gatassa Individual"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades adult interessat (és l'adult que vol fer un curs o que actua com a representant de l'Infant que el vol fer)
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Dades Infant (emplenar només quan hi ha un Infant)
Tipus de resposta
Nom  /  Raó social
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Altres dades personals
Data naixement adult *
Data naixement Infant
Com has conegut Espai Gatassa? *
En cas d'altres indiqui com
Alumne? *
Dades curs/activitat
Codi periode
Tipus curs
Curs/Activitat *

Nota: Per a escollir el curs feu clic en el botó [ ... ] situat a sota a la dreta.

Tipus :
Curs :
Codi :
Tipus Cost :
Preu :
Euro
Horari :
Professor/a :
Subgrup :
Descripció :
Requisits :
Tipus assistents :
Nen edat mínima :
Nen edat màxima :
Nombre nens mínim :
Nombre nens màxim :
Nombre adults mínim :
Nombre adults màxim :
[ ... ]
Curs (selecció)

Els cursos poden assignar-se tenint en compte la prioritat u ordre de preferència. Indiqui la prioritat des de 1 = màxima a 2, 3 = Cua. Les prioritats NO es poden repetir pels 3 cursos màxim en que es pot pre-inscriure (per tipus de curs). 

Prioritat  *
1 2 3
Autoritzacions
A2. Autorització drets d'imatge *
Sí 
No 
A2. NIF persona que autoritza

En compliment amb la Llei 5/1982 sobre el Dret a l'Honor, a la Intimitat Personal i Familiar de la Pròpia Imatge, reconegut per l'article 18.1 de la Constitució, jo autoritzo, i accepto, l'ús de la imatge del meu/va fill/a per a qualsevol esdeveniment relacionat amb el Centre Cívic Espai Gatassa en el que aparegui la seva imatge (web, xarxes socials, material promocional,...). Dita imatge no podrà afectar a la seva intimitat limitant-se única i exclusivament a activitats i/o esdeveniments realitzats per l'entitat. El Centre Cívic Espai Gatassa podrà difondre i publicar la seva imatge, ja sigui en format fotogràfic o vídeo, de manera íntegra o parcial, amb finalitats d'informació de les seves activitats. Aquesta difusió podrà fer-se per qualsevol mitjà. Jo cedeixo de manera no exclusiva, sense límit temporal ni territorial, els drets d'explotació de la imatge del meu/va fill/a per a esmentades finalitats.

Informacions importants

Aquesta sol·licitud no implica l'acceptació al taller. Cal consultar les llistes de persones admeses publicades el 24 de Setembre 2021 en el cas dels tallers trimestrals. Per la resta d'activitats, ( monogràfics, càpsules , dissabtes en família i programacions extraordinàries), no es publiquen llistes i caldrà esperar a rebre confirmació de plaça per email o telèfon.

Les llistes es podran consultar al mateix Espai Gatassa i a www.mataro.cat/espaigatassa (a excepció dels tallers de Nadal dels monogràfics, càpsules , dissabtes en família i programacions extraordinàries que no es publiquen)

Un cop acceptat/des rebreu un correu electrònic amb la notificació i la carta de pagament amb l'enllaç per pagar amb targeta de crèdit en el TPV Virtual. Si renuncieu preguem ens ho notifiqueu com més aviat millor per tal que aprofiti la plaça una persona de llista espera.

El pagament de les activitats, en cas de no ser gratuïtes, s’ha de fer mitjançant:

  • Carta de pagament amb codi de barres en qualsevol caixer. 
  • A través del TPV Virtual (pàgina web de pagament online de Bankia), amb targeta de crèdit.
Validació i valoració de dades al·legades
Data sol·licitud
Data fi pagament
(aquesta data te prioritat sobre la indicada al curs i a la configuració de rebuts si es superior o igual a la actual i no es buida, sinó s'ignora)
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.