Entrada de dades: "Pre-inscripció cursos/activitats de Tres Roques"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el NIF no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Num. document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Dades per a la notificació
Mitjà de notificació
Adreça postal alternativa
[ Cercar ]
Altres dades personals
Data naixement
 
Dades curs/activitat
 
Curs *

Nota: Per a escollir el curs, feu clic en el botó [ ... ] situat a sota a la dreta.

Curs :
Codi :
Preu :
Euro
Dates :
Horari :
Núm. sessions :
Grup funcional :
Subgrup :
Professor/a :
Descripció :
Observacions :
[ ... ]
 
Pot consultar la descripció complerta dels cursos disponibles a www.tresroquesmataro.cat.
 
Curs (selecció)
 
Autoritzacions
A2. Autorització drets d'imatge *
No
 
A2. NIF persona que autoritza
 
Informacions importants

QUÈ ÉS TRES ROQUES ?

Programa formatiu del Centre de formació permanent Tres Roques, amb diferents àmbits d'interès per permetre combinar aprenentatge, lleure i desenvolupament professional.

Aquest projecte està enfocat cap a la millora de les competències personals, aprofundir coneixements en àmbits professionals i a dotar d’eines de suport diari als alumnes.

Aquests cursos tenen una alta càrrega de treball pràctic i estan destinats a majors de 16 anys.

PERÍODE DE SOL·LICITUD D’INSCRIPCIONS
Des del 24 (a les 8:00 matí) de febrer al 15 (23:59) de març de 2020, ambdós inclosos.

Les places són limitades en totes les activitats. En cas que la demanda superi l’oferta, les places s’adjudicaran per sorteig. Cada persona pot fer un màxim de tres sol·licituds d’inscripció. Activitats adreçades a persones a partir dels 16 anys.

Podeu realitzar la sol•licitud d’inscripció i trobar informació del procés a:

  • www.tresroquesmataro.cat
  • Centre de formació permanent Tres Roques (pl. del Canigó, 7)
  • Direcció d’Ensenyament (baixada de les Figueretes, 1, 2n)
  • Oficines d’atenció ciutadana (horari)

El pagament de les activitats s’ha de fer mitjançant:

  • Carta de pagament amb codi de barres en els caixers indicats a la mateixa Carta.
  • A través del TPV Online de Bankia (cal targeta de crèdit )  

Si heu estat acceptats/des, tant la carta de pagament com l’enllaç per pagar amb targeta de crèdit ho rebreu per correu electrònic un cop publicades les llistes, el dimarts 17 de març, amb l'acceptació de realització de l'activitat. La data límit per fer l'ingrés és el dimarts 24 de març de 2020.

A partir dia 17 de març comencen les preinscripcions fora de termini per completar cursos, sempre segons disponibilitat de places no cobertes en termini inicial, i amb data de pagament fins 24 de març o 48h si es posterior a 8 de gener.

Les llistes es podran consultar al mateix CFP Tres Roques i a www.tresroquesmataro.cat.

Inici cursos:  14 d'abril. Podeu trobar més informació dels cursos i de la resta d’activitats a www.tresroquesmataro.cat

 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar el tractament, oposar-se al mateix o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO..Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les que han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]