Entrada de dades: "Inscripció a activitats prèvies de la Fira Mataró Orienta"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom
Número document  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon
Adreça
[ Cercar ]
Informació sobre les activitats

Nom de l'activitat: ‘Itineraris educatius després de l'ESO i el paper clau de les famílies’.

Descripció: En aquesta activitat trobareu respostes als dubtes, angoixes i incerteses que els i les joves i les seves famílies afronten en finalitzar l'etapa d'escolaritat obligatòria: Per què continuar estudiant? Què estudiar? Com fer una bona tria? Com acompanyar als fills i filles en aquest procés?

Destinataris: Famílies de joves que acaben l’ESO

Dates:

Dimecres 6 de marçDijous 7 de marçDivendres 8 de març

Lloc: Espai Gatassa

C/ de Josep Monserrat i Cuadrada, 1     
08303 Mataró

Hora: 18.30 h-20 h

Lloc: Espai Mataró Connecta     

Plaça de la Muralla, 21     
08301 Mataró

Hora: 18.30 h-20 h

Lloc: Centre Cívic Rocafonda

C/ Poeta Punsola, 47     
08304, Mataró

Hora: 19.00 h-20.30 h

Activitat per a la qual sol·licita inscripció
Activitats *
Itineraris educatius després de l'ESO i el paper clau de les famílies - Dimecres 6 de març - Espai Gatassa de 18.30 a 20h
Itineraris educatius després de l'ESO i el paper clau de les famílies - Dijous 7 de març - Espai Mataró Connecta de 18.30 a 20h
Itineraris educatius després de l'ESO i el paper clau de les famílies - Divendres 8 de març - Centre Cívic Rocafonda de 19.00 a 20.30h
Nombre persones hi assitiran *
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.