Entrada de dades: "Inscripció com a voluntari per als actes de Les Santes (menors d'edat)"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Menor d'edat (sol.licitant)
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Número document  
Dades de contacte
Pare/mare/tutor/tutora (representant)
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Número document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Dades addicionals del sol·licitant
Data de naixement *
Seleccioneu la colla institucional a la que pertanyeu, si és el cas
Heu estat voluntari/a de Santes anteriorment? *
Sí 
No 
En cas d'haver estat voluntari/a anteriorment, heu fet la formació "Seguretat alimentària"?
Sí 
No 

La samarreta dels voluntaris és de màniga curta, amb un estampat addicional a la màniga esquerra on indica “Voluntariat”. 

No es fan canvis de talla un cop enviat el formulari.

Talla de samarreta *
Et fa por el foc i la pirotècnia? *
Sí 
No 
Actes menor (premeu el botó + per apuntar-vos a diversos actes) *
Observacions
Declaro

Només per a menors d'entre 16 i 17 anys
DECLARO als efectes establerts per la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i adolescència, que:
1. El meu fill/filla o la persona legalment incapacitada al meu càrrec no ha estat condemnat/da per sentència ferma per delictes contra la llibertat i la indemnitat sexual ni per delictes de tràfic d'éssers humans.
2. Conec la meva obligació de comunicar voluntàriament a l'Ajuntament qualsevol canvi en la situació que declaro al punt primer en el termini màxim de 15 dies des de la fermesa de la sentència i el fet que no fer-ho, provocarà la meva renúncia a participar com a voluntari/a a Les Santes.

Autoritzo l'Ajuntament de Mataró a comprovar en qualsevol moment la veracitat de la meva declaració, mentre estigui en vigor la relació de voluntariat que mantinc.
No autoritzo l'Ajuntament de Mataró a comprovar en qualsevol moment la veracitat de la meva declaració i per tant presento juntament amb aquesta declaració, la certificació negativa del registre central de delinqüents sexuals o, en el seu defecte, d'antecedents penals i em comprometo a comunicar qualsevol variació que pugui incidir en el compliment dels requisits per a l'exercici del programa de voluntariat, així com a aportar, sense necessitat que se'm sol·liciti, una actualització anual.
Acceptació

L'organització avaluarà totes les inscripcions rebudes i us contactarà.

En enviar aquest formulari omplert:

  • AUTORITZO el meu fill/filla o la persona legalment incapacitada que tinc al càrrec a participar com a voluntari/a en els actes de Les Santes 2023 indicats, i a les reunions prèvies de preparació.
  • AUTORITZO les persones adultes responsables de l'acte a prendre les decisions que faci falta en cas d'urgència o comportament inadequat del meu fill/filla o la persona legalment incapacitada que tinc al càrrec.
  • AUTORITZO l'Ajuntament de Mataró a:
    • Enregistrar i difondre imatges dels actes festius on realitzarà el voluntariat el meu fill/filla o la persona legalment incapacitada al meu càrrec, amb el propòsit de difondre les festes de la ciutat de Mataró i la participació del voluntariat, en reproduccions o publicacions de qualsevol tipus o en qualsevol format, excepte si tenen finalitat comercial. Contractar la corresponent assegurança d'accidents per a voluntariat, que se suma a la pòlissa d'assegurances de responsabilitat civil que l'Ajuntament de Mataró té subscrita per a la cobertura dels actes que organitza.
    • Facilitar les meves dades a les persones responsables de la coordinació del voluntariat de Les Santes 2019, amb el propòsit d'organitzar les tasques, actes i horaris a cobrir, i poder-me contactar per a tal efecte.

He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.