Entrada de dades: "Bústia Anònima - PRL"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Comunicant (dades opcionals)
Tipus de resposta
Nom
Primer cognom
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic
Telèfon
Comunicat
Codi d'accés
Assumpte *
Descripció *
Documentació
Resposta
Resposta
Documentació resposta
Acceptació

La presentació de comunicacions en aquesta Bústia, constitutiva del canal de denúncies intern regulat per la Directiva UE 2019/1937, de 23/10/2019, per l'àmbit de protecció de la privacitat i de les dades personals, implica acceptar les seves condicions d'ús, que són les següents:

  • La persona que fa la comunicació és responsable de l'ús incorrecte de la bústia i del contingut de les comunicacions formulades. L'Ajuntament de Mataró restarà exempt de tota responsabilitat.
  • No es poden formular comunicacions amb una finalitat diferent de la de denunciar possibles infraccions per part de l'Ajuntament de la normativa relativa a la privacitat i a les dades personals, respecte de les que l'empleat públic tingui coneixement dins del seu context laboral.
  • En cas de litigi entre la persona que fa la comunicació i terceres persones, l'Ajuntament restarà exempt de qualsevol reclamació, demanda o dany de qualsevol naturalesa relacionats amb el litigi.
  • Les comunicacions no comporten, en cap cas, la formulació d'un recurs administratiu, ni l'exercici de qualsevol acció o reclamació a la qual tinguin dret les persones que les formulen.
  • Les recomanacions formulades per l'òrgan gestor de la bústia són tràmits no qualificats i no són recurribles. Les recomanacions tenen per finalitat millorar la gestió pública, no declaren l'existència de responsabilitat ni de vulneració de l'ordenament jurídic.
  • L'òrgan gestor de la bústia podrà requerir qualsevol altra informació que pugui tenir qui la presenti. L'Ajuntament no està obligat a retornar la documentació que es pugui presentar amb la comunicació.
  • Les dades personals aportades s'incorporaran al fitxer de titularitat municipal creat a l'efecte amb el nivell de seguretat requerit. Per exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, la persona es pot dirigir a l'adreça que s'indica a la interfície habilitada especialment i en el fitxer indicat.
  • Queda prohibida qualsevol comunicació que vulneri la normativa reguladora dels drets de la persona o que lesioni la legislació de protecció de dades de caràcter personal.
  • L'Ajuntament no està obligat a retornar la documentació complementària presentada o que es pugui presentar amb la comunicació.

He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.