Entrada de dades: "Inscripció a cursos/workshops de l'Aula de Teatre"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
DADES DE LA PERSONA INTERESSADA
Tipus de resposta
Nom *
Primer cognom *
Segon cognom
Num. document  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Dades curs/activitat
Currículum Vitae *
 
Curs/Wokshop *

Nota: Per a escollir el curs feu clic en el botó [ ... ] situat a sota a la dreta.

Curs :
Codi :
Data limit pagament :
Preu :
Euro
Dates :
Horari :
Núm. sessions :
Professor/a :
Descripció :
Consulta inscripcions
Pre-inscrits :
Aforament :
Control Aforament :
No
Permetre llista espera :
No
Resultat Inscripció
Resultat Inscripció :
[ ... ]
 
Curs/Workshop (selecció)
 
Autoritzacions
A2. Autorització drets d'imatge *
No
 
A2. NIF persona que autoritza
 
Informacions importants

PROCÉS DE SOL·LICITUD D'INSCRIPCIONS I MATRÍCULA

  • Els workshops s'adrecen a professionals, amateurs amb una llarga trajectòria i estudiants avançats d'estudis en arts escèniques.
  • Cada persona interessada pot decidir inscriure's a un o més workshops. No hi ha cap mínim ni màxim d'inscripcions permeses.
  • Les persones interessades hauran de preinscriure's al tràmit obert dins la seu electrònica de l'Ajuntament de Mataró, on caldràincloure un currículum artístic. ***MOLT IMPORTANT: en cap cas s'ha d'entendre aquesta sol·licitud com una confirmació de plaça.
  • Una vegada rebut, es valorarà el currículum i s'enviarà un correu electrònic especificant si la sol·licitud ha estat admesa.
  • En cas de ser admesa la sol·licitud, s'enviarà un enllaç per completar la matriculació i obtenir la carta de pagament.
  • L'ordre en què es realitzi el pagament és determinant a l'hora d'obtenir plaça. ***MOLT IMPORTANT: l'adjudicació de plaça definitiva es produirà quan s'hagi fet efectiu el pagament del taller.
  • Si el nombre de persones inscrites a un curs no arriba als mínims desitjats, l'Aula de Teatre es reserva la possibilitat d'anul·lar-lo.
  • Amb la realització de la preinscripció, el vostre correu electrònic passarà a formar part de la base de dades de l'Aula de Teatre i serà utilitzat per enviar difusió d'activitats i informació del workshop. És important que es revisin els possibles errors d'escriptura quan es faciliti i que es comprovi la safata de correu no desitjat per tal d'assegurar-se que es rep correctament la informació
 
Validació i valoració de dades al·legades
Data sol·licitud
 
Data fi pagament
(aquesta data te prioritat sobre la indicada al curs o a la configuració de rebuts si es superior a la actual i no es buida, sinó s'ignora)
 
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut.

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.