La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 13/11/2022 a les 23:59:00 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades: "Sol·licitud per participar com a voluntari ¿ A Mataró comptem tots"
En aquesta pantalla podeu introduir la informació necessària. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.

IMPORTANT: Si no indiqueu el número de document d'identitat no podreu consultar posteriorment el tràmit.
Dades de l'interessat/da
Tipus de resposta
Nom *  /  Raó social *
Primer cognom
Segon cognom
Número document *  
Dades de contacte
Correu electrònic *
Telèfon *
Adreça *
[ Cercar ]
Altres dades personals
Per poder-vos inscriure cal que sigueu major d'edat en la data de l'activitat (23/11/2022)
Data de naixement *
Indiqueu el barri de referència on voleu realitzar el recompte
Si col·laboreu o heu col·laborat en alguna entitat o institut d'àmbit social, indiqueu quina
Si teniu experiència amb persones en situació de sense sostre, indiqueu-la
Com ens heu conegut?
Observacions
Acceptació
Participació com a voluntari a la nit de recompte de persones en situació sense sostre (A Mataró comptem tots)
Declaro que sóc major d'edat o ho seré el dia de l'activitat.
Política de privacitat

De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia de drets digitals, l'AJUNTAMENT DE MATARÓ facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:

Responsable del tractament. Ajuntament de Mataró - CIF P0812000H - La Riera, 48 - 08301 Mataró - Delegat de Protecció de Dades: http://mataro.cat/dpo.

Finalitat. Les dades s'utilitzaran únicament per donar compliment a les finalitats de la petició formulada mitjançant aquest formulari.

Legitimació. El tractament de les dades està legitimat pel consentiment de l'interessat i/o del seu representant legal que atorga aquest document.

Destinataris. No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.

Drets. Accedir, rectificar i suprimir les dades, així com limitar-ne el tractament, oposar-s'hi o exercir el dret a la portabilitat de les dades dirigint la seva petició a l'adreça postal indicada més amunt o accedint a http://mataro.cat/drets o contactant amb el DPO.Tanmateix, l'interessat també tindrà dret a presentar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Conservació de les dades. Les dades seran conservades durant el temps necessari per les finalitats del tractament per les quals han estat recollides o quan l'interessat les cancel·li.

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el seu consentiment per utilitzar-les per a les finalitats esmentades.


He llegit el text anterior i accepto el seu contingut. * 

[ Esborrar dades ]

Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.