La data d'acabament d'entrada d'aquest tipus de tràmit és el dia 22/05/2018 a les 19:02:00 hores. No es pot iniciar cap tràmit.
Entrada de dades
Abans d'entrar el tràmit llegiu atentament aquesta informació

Abans d'iniciar el tràmit llegiu la següent informació

Per continuar amb la preinscripció haureu d'introduir el codi PIN indicat a la carta que heu rebut de l'Ajuntament i la data de naixement del nen/a.

Un cop iniciat el tràmit us apareixeran les dades del nen/a i aleshores haureu de complimentar la resta de dades necessàries per formalitzar la preinscripció.

La preinscripció a l'escola bressol s’haurà de fer presencialment a les oficines municipals en els següents supòsits:

  • - Si el nen/a té necessitats educatives específiques
  • - Si l’alumne té en tràmit el certificat de discapacitat
  • - Si el domicili al·legat dins el municipi a efectes d'influència és el del lloc de treball
  • - Si sou beneficiaris d'una renda mínima d'inserció (PIRMI)
  • - Si el nen/a té una malaltia crònica que afecti el seu sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs

Pel fet de continuar endavant amb la preinscripció declareu responsablement que totes les dades que feu constar en aquest formulari són certes.

Així mateix, i d'acord amb el què estableix l'article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, autoritzeu l'Ajuntament de Mataró a consultar a altres administracions o organismes les dades que declareu per comprovar que efectivament compliu totes les condicions requerides per accedir a les places objecte d'aquesta sol·licitud, i que l'Ajuntament pugui consultar-les durant la vigència del servei objecte de la sol·licitud.

He llegit els advertiments i em dono per assabentat
[ Continuar ]

Protecció de dades de caràcter personal

D'acord amb allò que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, us comuniquem que les dades introduïdes en els formularis del Web de l'Ajuntament, s'incorporaran a un fitxer propietat de l'Ajuntament de Mataró anomenat "INSCRIPCIONS I TRÀMITS WEB" amb la finalitat d'atendre les demandes dels ciutadans realitzades a través del Web de l'Ajuntament quant a temes relacionats amb inscripcions i tràmits administratius. L'òrgan responsable del fitxer és l'Ajuntament de Mataró, qui implementa les mesures de seguretat corresponents. Les dades que se sol·liciten són les estrictament necessàries, adequades i pertinents per a la realització del corresponent tràmit administratiu o bé la inscripció demanada.

El titular consent expressament el tractament de les seves dades, bé sigui per via postal, telefònica o electrònica amb la finalitat que l'Ajuntament pugui atendre els objectius indicats amb destinació al servei que sigui el competent per a la seva resolució. Només rebreu comunicacions per correu electrònic o per via d'un altre mitjà de comunicació equivalent quan el procediment administratiu així ho requereixi o bé en cada cas en què ho indiqueu expressament.

A la vegada us informem que el consentiment anteriorment atorgat és revocable i podreu exercir els vostres drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició adreçant-vos a la Oficina d'Atenció Ciutadana al c/ La Riera 48, Baixos, 08301 Mataró, o bé per correu electrònic a l'adreça lopd@ajmataro.cat.