Identificació de la Seu

La seu electrònica és l'adreça electrònica que l'Ajuntament de Mataró posa a disposició a través de xarxes de telecomunicacions per a la informació, gestió i comunicació dins de l'àmbit de l'Ajuntament.

L'Ajuntament de Mataró com a titular de la seu és responsable de la integritat, veracitat i actualització de la informació i els serveis als què es pugui accedir a través d'aquesta adreça electrònica.

La seu electrònica de l'Ajuntament de Mataró està disponible a través de l'adreça electrònica: https://serveisweb.mataro.cat/seu/

L'òrgan responsable de la gestió de la seu és el Servei de Sistemes d'Informació i Telecomunicacions de l'ajuntament. La responsabilitat dels seus continguts correspon als centres directius d'aquest Ajuntament.

Sistemes de signatura acceptats en els diferents serveis oferts per la Seu

Per accedir als serveis electrònics que s'ofereixen a través de la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Mataró que requereixen d'identitat digital, és necessari disposar del corresponent certificat electrònic.

Actualment els acceptats són:

  1. El Document Nacional d'Identitat Electrònic.
  2. Els identificadors digitals emesos per l'Agència Catalana de Certificació, inclosos els que emet per a empleats de les administracions públiques catalanes.
  3. Qualsevol altre certificat emès per una entitat de certificació que estigui classificada per l'Agència Catalana de Certificació, on la validació del mateix es faci a través de la seva Plataforma de Serveis d'Identificació i Signatura (PSIS).

Certificats de dispositiu utilitzats

Seu Electrònica

URL  https://serveisweb.mataro.cat/seu/

Emès per:  VeriSign, Inc.

Emès per a:  L'Ajuntament de Mataró

Data emissió:  28/04/2010

Data venciment:  6/06/2013

Tipus certificat:  VeriSign Class 3 Secure Server CA - G2

Eines de validació de certificats

1. L'Agència Catalana de Certificació ofereix l'eina següent per a la validació d'un certificat o d'una signatura: http://www.catcert.cat/web/cat/6_5_5_test_validacio.jsp

2. El Ministeri de Política Territorial i Administració Pública ofereix l'eina següent per a la validació de certificats i signatures: https://valide.redsara.es

Calendari de dies inhàbils

Calendari de festius segons la Generalitat de Catalunya: obrir

Festius locals: obrir

CONDICIONS D'ÚS DE LA SEU

1. Condicions d'accés

Mitjançant l'accés i ús al web de l'Ajuntament la persona usuària manifesta el seu acord de forma expressa, plena i sense reserves de totes les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés. En conseqüència, s’aconsella a l'usuari llegir atentament les condicions i instruccions publicades al web abans d'utilitzar-lo.

L'accés és gratuït i no requereix de cap subscripció o registre previ, excepte quan aquest sigui necessari per a la prestació d'un servei. En aquests casos, es demanarà la inscripció o registre de l'usuari i la prèvia acceptació de determinades condicions que poden complementar i/o modificar aquestes condicions generals.

2. Condicions d'ús

La persona usuària es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix, abstenint-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contraries a la bona fe i a l'ordre públic. En especial, l'usuari haurà d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altre circumstancia personal o social, i contra la intimitat, l'honor i la pròpia imatge.

També haurà d'abstenir-se de tota activitat dirigida a suplantar a qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dels dispositius de protecció o sistemes de seguretat que puguin estar instal·lats al portal.

Com a conseqüència, l'Ajuntament de Mataró es reserva el dret a excloure a tota persona que incompleixi les condicions d'accés i ús a la seu sense previ avís i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites. Així mateix, es reserva el dret a treure qualsevol informació que no s'adeqüi a allò establert en aquestes "Condicions d'ús".