Cerca del meu comunicat
Entrada de comunicat
Entrada de comunicat / Altres
En aquesta pantalla podeu introduir la informació sobre el comunicat. Si voleu obtenir una resposta, no us oblideu de triar un tipus de resposta. Noteu que els camps assenyalats amb (*) són obligatoris.
Autorització a publicar i visualitzar els continguts
Documentació adjunta
Dades bàsiques
Ubicació
 
O
Si en voleu resposta, ens calen les vostres dades personals
Si feu aquesta comunicació en nom d'una empresa o entitat:
Dades de resposta
 
De conformitat amb el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la normativa estatal que correspongui, L'AJUNTAMENT DE MATARÓ, responsable del tractament, facilita la següent informació bàsica sobre Protecció de Dades:
 • Responsable de tractament:
  • Ajuntament de Mataró
  • CIF P0812000H
  • Direcció: la Riera, núm. 48, 08301 de Mataró
  • Delegat de Protecció de Dades: contactar amb el DPO
 • Finalitat del tractament de les seves dades personals:
  • Gestió i resposta a les queixes, suggeriments i altres comunicacions dels ciutadans amb l'Ajuntament de Mataró.
 • Legitimació: El tractament de les dades queda legitimat pel consentiment de l'interessat que atorga a través d'aquesta sol·licitud.
 • Destinataris: No es cediran les dades a tercers, tret d'obligació legal.
 • Drets:
  • Vostè podrà accedir, rectificar i suprimir les seves dades, així com exercir el dret a la limitació del tractament i la portabilitat de les dades al domicili del responsable, Riera, 48, 08301 Mataró, Barcelona o bé per Internet http://mataro.cat/drets.
  • Així mateix, vostè podrà retirar el consentiment prestat.
  • Per últim, vostè té dret a interposar una reclamació davant l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.
 • Conservació: Les dades seran conservades durant el termini que sigui necessari per a garantir la finalitat per a la qual han estat recollides.
Les incidències, els suggeriments i les queixes que s'enviïn per la Bústia no tenen, en cap cas, la qualificació de recurs administratiu, ni aturen els terminis establerts en la normativa vigent per interposar un recurs. S'exclouen les al.legacions i recursos que, amb signatura electrònica conferida per entitat certificadora competent, es formulin contra les denúncies i sancions de trànsit. Les persones que hi estiguin interessades, al marge d'aquestes peticions, poden presentar les reclamacions i els recursos previstos en les Normes reguladores del procediment administratiu que es considerin convenients.
Ajuntament de Mataró. La Riera, 48. Mataro (Barcelona). Tel: 937582100.