Tràmits amb identificació electrònica
Tràmits sense identificació electrònica
General
 
Què voleu fer?
Aquest espai web és una iniciativa de modernització de l'administració pública destinada a fer-vos més àgil i efectiva la presentació i el seguiment de les factures, reduint costos i garantint la seguretat en la tramitació. Des d'aquest espai es pot:
 • Presentar factures electròniques mitjançant el registre telemàtic a la plataforma e.FACT
 • Presentar factures en format digital (PDF) mitjançant tràmit telemàtic
 • Consultar l'estat de tramitació de les factures i la data prevista de pagament per part de l'Ajuntament.
  (aquest tràmit no està disponible temporalment)
 • Consultar les dades del proveïdor i sol·licitar modificar l'adreça o les dades bancàries on volen que l'Ajuntament realitzi els pagaments
Per poder accedir a la tramitació de factures electròniques és necessari un certificat digital que contingui el NIF de l'empresa i que hagi estat emès per qualsevol de les entitats de certificació admeses i validades per l'Agència Catalana de Certificació

Cliqueu aquí per veure els certificats acceptats

Atenció

Amb l'entrada en vigor de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures al Sector Públic, s'estableix l'obligació dels proveïdors a presentar factura electrònica per l'entrega de béns o prestació de serveis a les administracions públiques i a la seva presentació a través del punt general d'entrada de factures en els següents casos:

 • Societats anònimes
 • Societats de responsabilitat limitada
 • Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola
 • Establiments permanents i sucursals d'entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària
 • Unions temporals d'empreses
 • Agrupació d'interès econòmic i altres segons estableix l'article 4.f) de la Llei 25/2013

avís Agilitzeu la tramitació de les vostres factures
Indiqueu el codi DIR3 en la factura i podrem tramitar-la més ràpidament.
Podeu trobar més informació sobre els codis dir3 aquí